200 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG

  -  
Tổng hòa hợp 200 đụng từ phổ biến được áp dụng nhiều độc nhất trong giờ đồng hồ Anh giao tiếp. vienthammytuanlinh.vn - hệ thống học giờ Anh giao tiếp cho những người mới ban đầu hoặc mắt gốc.


Bạn đang xem: 200 từ vựng tiếng anh thông dụng

*

Nội động từ - Ngoại đụng từ và bí quyết phân biệt

Tổng đúng theo bảng hễ từ bất nguyên tắc tiếng Anh đề xuất ghi nhớ


*

102. Lie /laɪ/ nói xạo103. Accept /ækˈsɛpt/ chấp nhận104. Watch /wɑʧ/ xem105. Raise /reɪz/ nâng cao106. Base /beɪs/ dựa trên107. Apply /əˈplaɪ/ áp dụng108. Break /breɪk/ làm vỡ109. Explain /ɪkˈspleɪn/ giải thích110. Learn /lɜrn/ học tập hỏi111. Increase /ˈɪnˌkris/ tăng lên112. Cover /ˈkʌvər/ bao phủ113. Grow /groʊ/ phệ lên114. Claim /kleɪm/ tuyên bố115. Report /rɪˈpɔrt/ báo cáo116. Tư vấn /səˈpɔrt/ ủng hộ117. Cut /kʌt/ giảm bỏ118. Khung /fɔrm/ hình thành119. Stay /steɪ/ sinh hoạt lại120. Contain /kənˈteɪn/ chứa121. Reduce /rəˈdus/ giảm122. Establish /ɪˈstæblɪʃ/ thiết lập123. Join /ʤɔɪn/ ghép124. Wish /wɪʃ/ muốn125. Achieve /əˈʧiv/ đạt được126. Seek /sik/ tra cứu kiếm127. Choose /ʧuz/ chọn128. Giảm giá khuyến mãi /dil/ xử lý129. Face /feɪs/ đối mặt130. Fail /feɪl/ thất bại131. Serve /sɜrv/ phục vụ132. Over /ɛnd/ kết thúc133. Kill /kɪl/ giết134. Occur /əˈkɜr/ xảy ra135. Drive /draɪv/ lái xe136. Represent /ˌrɛprəˈzɛnt/ thay mặt cho137. Rise /raɪz/ tăng lên138. Discuss /dɪˈskʌs/ thảo luận139. Love /lʌv/ yêu thương thương140. Pick /pɪk/ nhặt lên141. Place /pleɪs/ đặt, để142. Argue /ˈɑrgju/ tranh cãi143. Prove /pruv/ bệnh minh144. Wear /wɛr/ đội, mặc145. Catch /kæʧ/ bắt lấy146. Enjoy /ɛnˈʤɔɪ/ thưởng thức147. Eat /it/ ăn148. Introduce /ˌɪntrəˈdus/ giới thiệu149. Enter /ˈɛntər/ tiến vào150. Present /ˈprɛzənt/ giới thiệu151. Arrive /əˈraɪv/ đến152. Ensure /ɛnˈʃʊr/ vững chắc chắn153. Point /pɔɪnt/ chỉ vào154. Plan /plæn/ lên kế hoạch155. Pull /pʊl/ kéo156. Refer /rəˈfɜr/ nhắc tới157. Act /ækt/ ra vẻ, hành động158. Relate /rɪˈleɪt/ tất cả liên quan159. Affect /əˈfɛkt/ ảnh hưởng tới160. Close /kloʊs/ đóng lại161. Identify /aɪˈdɛntəˌfaɪ/ xác định162. Manage /ˈmænəʤ/ quản ngại lý163. Thank /θæŋk/ cảm ơn164. Compare /kəmˈpɛr/ so sánh165. Announce /əˈnaʊns/ thông báo166. Obtain /əbˈteɪn/ đạt được167. Note /noʊt/ ghi lại168. Forget /fərˈgɛt/ quên169. Indicate /ˈɪndəˌkeɪt/ chỉ ra rằng170. Wonder /ˈwʌndər/ tự hỏi171. Maintain /meɪnˈteɪn/ duy trì172. Publish /ˈpʌblɪʃ/ xuất bản173. Suffer /ˈsʌfər/ chịu khổ174. Avoid /əˈvɔɪd/ tránh175. Express /ɪkˈsprɛs/ diễn đạt176. Suppose /səˈpoʊz/ trả sử177. Finish /ˈfɪnɪʃ/ hoàn thành178. Determine /dəˈtɜrmən/ xác định179. Design /dɪˈzaɪn/ thiết kế180. Listen /ˈlɪsən/ nghe181. Save /seɪv/ giữ giữ182. Tend /tɛnd/ gồm xu hướng183. Treat /trit/ đối xử184. Control /kənˈtroʊl/ kiểm soát185. Tóm tắt /ʃɛr/ phân tách sẻ186. Remove /riˈmuv/ một số loại bỏ187. Throw /θroʊ/ ném188. Visit /ˈvɪzət/ thăm nom189. Exist /ɪgˈzɪst/ tồn tại190. Encourage /ɛnˈkɜrɪʤ/ khuyến khích191. Force /fɔrs/ bắt buộc192. Reflect /rəˈflɛkt/ suy nghĩ193. Admin /admin/ vượt nhận194. Assume /əˈsum/ đến rằng195. Smile /smaɪl/ mỉm cười196. Prepare /priˈpɛr/ chuẩn bị197. Replace /ˌriˈpleɪs/ vắt thế198. Fill /fɪl/ đậy đầy199. Improve /ɪmˈpruv/ nâng cao200. Mention /ˈmɛnʃən/ nhắc tới
Động từ 1 kiến thức cơ bản nhất trong giờ Anh nói tầm thường và IELTS nói riêng. Các bạn không chỉ cần nắm vững vàng cách thành lập động từ, những loại cồn từ trong tiếng Anh cơ mà còn cần tích lũy vốn trường đoản cú vựng tiếp tục để có thể sử dụng đúng đắn và thoải mái và tự nhiên nhất khi viết với nói.


Xem thêm: Đất Cát, Đất Thịt, Đất Sét Loại Đất Giữ Nước Tốt Nhất ? Giải Vở Bài Tập Công Nghệ 7

Hy vọng bài tổng phù hợp 200 đụng từ giờ anh phổ cập trên sẽ giúp đỡ bạn học tập tác dụng và tự tin trước bất kì bài thi giỏi tình huống giao tiếp nào!
Nguồn tổng hợp!
Bình luận

Danh mục bài bác học
Xem thêm: Kịch Bản Chương Trình Trung Thu Cho Em ” Đến Với Trẻ Em Khó Khăn

LUYỆN THI IELTS LISTENING online LUYỆN THI IELTS READING online LUYỆN THI IELTS SPEAKING trực tuyến LUYỆN THI IELTS WRITING trực tuyến LUYỆN THI IELTS GRAMMAR - VOCABULARY online