Bản kiểm điểm cá nhân đảng viên 2018

     

*
Mục lục bài xích viết
*
Mẫu bạn dạng kiểm điểm đảng viên mới nhất

Dưới đó là mẫu bản kiểm điểm và gợi ý ghi một vài nội dung trong phiên bản kiểm điểm cá thể dành đến đảng viên năm 2019.

Bạn đang xem: Bản kiểm điểm cá nhân đảng viên 2018

Mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2019

ĐẢNG BỘ ………..Chi bộ: ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM---------------

….., ngày mon năm

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm:2019

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ bao gồm quyền:………………………………………………………………..

Chức vụ đoàn thể:……………………………………………………………………

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………...

Chi bộ:………………………………………………………………………………..

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về bốn tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối có tác dụng việc:

- Về tư tưởng bao gồm trị:Trung thành với nhà nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng hồ Chí Minh với đường lối thay đổi của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận chuyển gia đình với nhân dân thực hiện nhà trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bài toán học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sống chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

- Về phẩm hóa học đạo đức, lối sống:Kết quả tiếp thu kiến thức và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc duy trì gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của tín đồ đảng viên và quan hệ quan trọng với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh cùng với các biểu hiện nay quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

Xem thêm: Discover Gia Đình Hạnh Phúc Tập 1 Đứa Con Rơi 'S Popular Videos

- Về ý thức tổ chức triển khai kỷ luật:Việc chấp hành sự cắt cử của tổ chức; tiến hành quy định về số đông điều đảng viên không được gia công và những nội quy, quy định của địa phương, cơ quan, 1-1 vị; những nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đóng góp đảng mức giá theo quy định; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và tiếp tục giữ mối contact với đưa ra ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú; trọng trách nêu gương của đảng viên.

- Về tác phong, lề lối có tác dụng việc:Năng động, sáng tạo, tàn khốc trong triển khai nhiệm vụ; phương thức làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; lòng tin hp tác, trợ giúp đồng chí, đồng nghiệp.

- việc đấu tranh phòng, kháng những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chủ yếu trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự gửi hóa” của cá nhân:(Liên hệ cùng với các bộc lộ như:Dân chủ hình thức,…).

Tự đánh giá về lever thực hiện:

□Xuất sắcxTốt□Trung bình□Kém

2. Về tiến hành chức trách, trọng trách được giao

- Việc thực hiện chức trách, nghĩa vụ và quyền lợi theo biện pháp (Đảng, bao gồm quyền, đoàn thể):Thực hiện theo đúng chức trách, quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định; Đóng đảng phí đầy đủ;…

- hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu, trọng trách được giao vào năm:Hoàn thành giỏi nhiệm vụ được giao;…

- Trách nhiệm cá nhân liên quan mang đến kết quả, hạn chế, yếu điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị chức năng do mình phụ trách:

Tự reviews về lever thực hiện:

□Xuất sắcxTốt□Trung bình□Kém

3. Vấn đề thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực hằng năm:Cố cầm học tập kinh nghiệm tay nghề và thực tiễn công tác của bản thân, khuyến nghị kịp thời, hoàn thành tốt công việc được giao…

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, lỗi (theo 03 câu chữ nêu trên):Chưa bạo dạn phát biểu ý kiến trong các cuộc họp bỏ ra bộ,…

2. Vì sao của hạn chế, khuyết điểm:Chưa thu xếp thời gian hợp lý giữa công việc, học tập, nghiên cứu,…

III. Tác dụng khắc phục số đông hạn chế, khuyết điểm đã có cấp có thẩm quyền tóm lại hoặc được chỉ ra rằng ở những kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, lỗi (đã được khắc phục; đang khắc phục, nấc độ tương khắc phục; không được khắc phục); hầu như khó khăn, vướng mắc (nếu có); trọng trách của cá nhân.

Tự review về cấp độ thực hiện:

□Xuất sắcxTốt□Trung bình□Kém

IV. Giải trình những sự việc được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng sự việc được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá thể đối với từng sự việc được lưu ý kiểm điểm.

V. Nắm rõ trách nhiệm của cá thể đối với hầu hết hạn chế, khuyết điểm của lũ (nếu có)

VI. Phương hướng, phương án khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự dìm mức xếp loại chất lượng

1. Xếp một số loại cán bộ, công chức, viên chức:

□Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

xHoàn thành tốt nhiệm vụ

□ xong xuôi nhiệm vụ

□Không xong xuôi nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

□Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ

xHoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ xong xuôi nhiệm vụ

□Không xong xuôi nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại unique cán bộ, công chức, viên chức

- dìm xét, nhận xét của tín đồ quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức: …………..................................................................................................

Xem thêm: Để Dịch Chương Trình Ta Nhấn Tổ Hợp Phím Nào ? Ctrl F9 F9 Alt F9 Alt Ctrl F9

- mức xếp loại quality công chức, viên chức:..............................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ bọn họ tên cùng đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại quality đảng viên

- dấn xét, đánh giá của đưa ra ủy:…………………