Cấu trúc viết câu trong tiếng anh

  -  

Với dạng bài xích dùng cấu trúc viết lại câu là dạng thắc mắc thường thấy trong số bài thi. Bạn chỉ việc nắm vững các công thức kết cấu được liệt kê tiếp sau đây của 4Life English Center (vienthammytuanlinh.vn) là hoàn toàn tự tin để nuốm chắc được điểm cao trong các bài thi chuẩn bị tới.

Bạn đang xem: Cấu trúc viết câu trong tiếng anh

*
Cấu trúc viết lại câu thường gặp

1. Những cấu tạo viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh thường gặp

Cấu trúc viết lại câu 1:

Chuyển thay đổi câu trong giờ Anh có các từ, các từ chỉ sự trái ngược (mặc dù)

Although/Though/Even though + S + V + … = Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Although it was very noisy, we continued lớn study our lessons. = In spite of the noise, we continued to lớn study our lessons.

(Bất chấp ồn ào, chúng tôi vẫn liên tục học bài.)

Cấu trúc viết lại câu 2:

Viết lại câu tiếng Anh sử dụng những từ, các từ chỉ vì sao (bởi vì)

Since, As, Because + S + V + … = Because of, Due to, As a result of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Because it’s raining now, we can’t go khổng lồ work. = Because of the rain, we can’t go to work.

(Vì trời mưa, chúng tôi không thể đi làm.)

Cấu trúc viết lại câu 3:

Cách viết lại câu sử dụng cấu tạo so that và such that (quá … mang đến nổi mà) đi với tính từ/danh từ

S + be/ V + so + Adj/ Adv. + that …= It + be + such + Noun + that

Ví dụ: This film is so boring that no one wants to see it. = It is such a boring film that no one wants to see it. (Đó là một tập phim nhàm chán đến mức không ai muốn xem.)

Cấu trúc viết lại câu 4: 

Cấu trúc so that với such that (quá .. đến mức) dùng sửa chữa với cấu tạo too khổng lồ (quá … đến mức không thể)

So + Adj. + that hoặc such + noun + that = too + Adj. (for somebody) + khổng lồ V

Ví dụ: These shoes are so small that he can’t wear it. = These shoes are too small for him lớn wear.

(Đôi giày này quá nhỏ dại để anh ấy rất có thể mang.)

Cấu trúc viết lại câu 5:

Cấu trúc too khổng lồ (không thể) dùng sửa chữa thay thế với kết cấu enough

S + V + too + Adj. + to V = not + Adj. + enough + khổng lồ V

Ví dụ: Yuri is too fat to lớn wear that dress. = Yuri is not thin enough to lớn wear that dress.

(Yuri quá béo để mặc mẫu váy đó.)

Cấu trúc viết lại câu 6:

Cách viết lại câu trong tiếng Anh với kết cấu find something adj

To V + be + Adj./Noun = S + find + it + Adj./Noun + to V

Ví dụ: khổng lồ live in the countryside alone could be hard for her. = She finds it hard to lớn live alone in the countryside.

(Cô ấy cảm xúc thật khó khăn khi sống một mình ở nông thôn.)

*
Những cấu trúc viết lại câu hay gặp

Cấu trúc viết lại câu 7

Viết lại câu điều kiện tương đương trong tiếng Anh

Câu gốc:

Mệnh đề 1 + so + mệnh đề 2

Câu viết lại

If + mệnh đề 1, mệnh đề 2

Ví dụ:

Janet didn’t bring her raincoat, so she got wet. (Janet không với theo áo mưa nên bị ướt.)

Câu gốc:

Mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2

Câu viết lại

If + mệnh đề 2, mệnh đề 1

Ví dụ:

I can’t go out because I don’t have money (Tôi không thể đi ra phía bên ngoài vì tôi không tồn tại tiền)

Cấu trúc viết lại câu 9

Chuyển đổi câu bao gồm thì hiện nay tại xong phủ định thanh lịch thì thừa khứ 1-1 (cấu trúc the last time, cấu trúc when)

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for …⇔ S + last + V2/-ed + when + S + V⇔ The last time + S + V + was …

Ví dụ:

I haven’t seen him since I was a student.

(Tôi vẫn không chạm chán anh ấy kể từ khi tôi còn là 1 trong những sinh viên.)

I haven’t met Lucy since we left school.

(Tôi sẽ không gặp gỡ Lucy tính từ lúc khi shop chúng tôi rời trường.)

Cấu trúc viết lại câu 10

Viết lại câu cùng với thì hiện tại tại xong xuôi sang thì vượt khứ đơn (dùng chủ ngữ trả ‘it’)

S + have/has + V3/-ed⇔ It has been + + since + S + V2/-ed + …

Ví dụ: Minh & Hoai have been married for 3 years. (Minh cùng Hoài cưới nhau được 3 năm.)

Cấu trúc viết lại câu 11

Chuyển câu nghỉ ngơi thì vượt khứ đơn sang thì hiện tại xong tiếp diễn

S + V2/-ed + …⇔ S + have/has + been + V-ing + since/for + …

Ví dụ: Shawn started playing guitar since he was five. = Jenny has been playing guitar since he was five. (Jenny đã đùa guitar từ lúc lên 5 tuổi.)

Cấu trúc viết lại câu 13

Chuyển đổi dùng cấu trúc it was not until … that (mãi tính đến khi)

S + didn’t + V (bare) + …. Until …

⇔ It was not until + … + that + …

Ví dụ: Hoa didn’t go trang chủ until he finishes all the tasks.

↔ It was not until Hoa finished all the tasks that he went home. (Mãi đến lúc Hoa làm xong mọi công việc, anh new về nhà.)

Cấu trúc viết lại câu 14

Viết lại câu tiếng Anh với cấu trúc it takes time (dành/tốn thời gian làm gì)

S + V + … + ⇔ It takes/took + someone + + lớn V

Ví dụ: Benny walks khổng lồ school in 15 minutes = It takes Benny 15 minutes to walk to school. (Benny mất 15 phút quốc bộ đến trường.)

Cấu trúc viết lại câu 15

Các dạng kết cấu viết lại câu đối chiếu trong tiếng Anh:

Chuyển đổi câu so sánh hơn thành đối chiếu nhất và ngược lại:

Ví dụ: In my opinion, Vietnam is the most beautiful country. = In my opinion, no other place on earth can be more beautiful than Vietnam. (Theo tôi, không nơi nào khác bên trên trái đất hoàn toàn có thể đẹp rộng Việt Nam.)

Chuyển đổi câu so sánh bằng thành so sánh hơn và ngược lại:

Ví dụ: My cake isn’t as big as his cake. = His cake is bigger than my cake.

(Bánh của mình không to bởi bánh của cậu ta = Bánh của cậu ta to ra hơn bánh của tôi)

Cấu trúc viết lại câu 16

Cách viết lại câu tiếng Anh với cấu tạo This is the first time

This is the first time + S + have/has + V3/-ed⇔ S + have/has + never (not) + V3/-ed + before

Ví dụ: This is the first time I have watched this film = I have never watched this film before. (Tôi chưa khi nào xem bộ phim truyện này trước đây.)

Cấu trúc viết lại câu 17

Chuyển cấu trúc started/began lịch sự thì hiện tại hoàn thành

S + began/ started + V-ing/to V + ago⇔ S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for …

Ví dụ: She began khổng lồ learn English 4 years ago. = She has learned/ has been learning English for 4 years. (Cô ấy sẽ học / đã học giờ Anh được 4 năm.)

Cấu trúc viết lại câu 18

Shall we + VLet’s + VHow/What about + V-ingWhy don’t we + VS + suggest + that + S + present subjunctiveIn my opinion

Ví dụ:

“Why don’t we go out for a walk?” said the girl. = The girl suggested going out for a walk.

(“Tại sao bọn họ không ra bên ngoài đi dạo?” cô gái nói. = cô gái đề nghị ra bên ngoài đi dạo.)

Let’s have some rest! = What about having some rest?

(Hãy sống một chút! = Còn về câu hỏi nghỉ ngơi một chút?)

Cấu trúc viết lại câu 19

Cấu trúc It’s time/ it’s high time/ it’s about time

S + should/ought to/had better + V …⇔ It’s (high/about) time + S + V2/-ed …

Ví dụ: You‘d better go to lớn bed. = It‘s (high/about) time you went khổng lồ bed.

(Đã cho tới lúc nhỏ đi ngủ rồi đấy)

Cấu trúc viết lại câu 20

Dùng cấu tạo Supposed to V

It’s one’s duty to do something⇔ S + be + supposed to vì chưng something

Ví dụ: It’s your duty khổng lồ protect me.

↔ You are supposed to lớn protect me.

Cấu trúc viết lại câu 21

Sử dụng cấu trúc would prefer cùng would rather

S + would prefer + sb + khổng lồ V⇔ S + would rather + sb + V2/-ed

Ví dụ: I would prefer you not to lớn stay up late. = I would rather you not stayed up late.

(Tôi muốn bạn ko thức khuya. = Tôi thà rằng các bạn không thức khuya)

Cấu trúc viết lại câu 22

Sử dụng cấu trúc prefer với would rather

S + prefer + doing st khổng lồ doing st⇔ S + would rather + vì chưng st than bởi vì st

Ví dụ: I prefer staying at home to hanging out with him. = I would rather stay at home than hang out with him.

Xem thêm: Tải Kí Tự Đặc Biệt Về Điện Thoại ❣️ Đầy Đủ, Bàn Phím Kí Tự Đặc Biệt Cho Android

(Tôi thích ở trong nhà hơn để đi dạo với anh ấy. = Tôi thà ở nhà còn hơn đi chơi với anh ấy.)

Cấu trúc viết lại câu 23

Cấu trúc so that/ in order that (trong trường hợp nhà từ ở cả hai câu là không giống nhau)

S + V + so that/ in order that + S + V⇔ S + V + (for O) + khổng lồ infinitive

Ví dụ: My dad turned off the TV so that we could sleep. = My dad turned off the TV for us to lớn sleep.

(Bố tôi sẽ tắt TV để công ty chúng tôi có thể ngủ. = ba tôi đang tắt TV để chúng tôi ngủ.)

Cấu trúc viết lại câu 24

To be + not worth + V-ing⇔ There + be + no point in + V-ing

Ví dụ: It’s not worth getting upset about this. = There’s no point in getting upset about this. (Không đáng để bạn phải tức bực về điều này. = Không có ích gì lúc bạn giận dữ về điều này.)

2. Một số cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh khác

Understand = tobe aware of

VD: vày you understand the grammar structure? = Are you aware of the grammar structure?

(Bạn có biết về cấu tạo ngữ pháp không?)

Succeed in doing sth = manage to vày sth

VD: We succeeded in digging the Panama cannel = We managed khổng lồ dig the Panama cannel

(Chúng tôi đã làm chủ để đào kênh Panama)

At no time + dạng đảo ngữ: không lúc nào, chẳng khi nào

VD: I don’t think she loves me = At no time vày I think she loves me

(Không thời điểm nào tôi cho là cô ấy yêu thương tôi)

3. Phương pháp viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh

Để viết lại câu trong một thời hạn ngắn các bạn cần sưu tập và làm cho càng các mẫu câu càng tốt. Sau đó đọc đi gọi lại nhằm thuộc lòng các cấu tạo câu. Nên làm theo 4 bước sau đây để đạt được hiệu quả tốt nhất:

Bước 1: Đọc kỹ câu mang lại trước và nỗ lực hiểu toàn vẹn ý của câu đó. để ý đến rất nhiều từ khóa, S và V. Phân tích cấu tạo được sử dụng ở câu gốc.Bước 2: để ý những từ cho trước. Đưa ra ý tưởng phát minh viết lại câu sử dụng cách khác, cấu tạo khác mà vẫn duy trì được ý vẹn nguyên của câu đến trước.Bước 3: Viết câu mới. để ý đến: chủ ngữ và rượu cồn từ mới, thì của câu mới, để ý sự biến đổi của những cụm từ khớp ứng (như although- despite, adj-adv, if- unless…)Bước 4: Đọc lại và soát sổ lỗi

4. Một số trong những mẹo lúc làm bài tập viết lại câu trong tiếng Anh

*
Một số mẹo lúc làm bài tập viết lại câu trong tiếng Anh

Dùng cú pháp viết lại câu là trong số những bài tập tiếng Anh thường thấy. Bọn họ có một số trong những mẹo lúc làm bài xích tập viết lại câu được nhiều người học tiếng Anh áp dụng như:

Dùng một cấu trúc trong giờ Anh nhất quyết nào đó tương đương về nghĩa với câu gốc.Chuyển từ bỏ thể thức dữ thế chủ động sang thể thức bị động.Chuyển tự thể thức trực tiếp lịch sự thể thức con gián tiếp.Về thì: bắt buộc viết cùng thì cùng với câu đã mang lại trong đề bài.Về ngữ pháp: câu viết lại phải tuân theo đúng ngữ pháp của cấu tạo tiếng Anh được sử dụng. Một số cấu trúc cần chú ý là: câu bị động, trần thuật, ước ao ứih cùng so sánh.Về ngữ nghĩa: câu được viết lại sau khi xong phải không đổi khác nghĩa đối với ban đầu.Ngoài ra còn phải để ý tới bài toán sử dụng các liên từ bỏ như before, after giỏi for, since…

5. Bài xích tập viết lại câu có đáp án

“Let’s go fishing”.

=> She suggests…………………………………… …

2. My mother used to lớn play volleyball when she was young.

=> My mother doesn’t…………………………………….

3. “Would you like orange juice?”

=> He………………………………………… ……………

4. Mike gave me a dress on my birthday.

=> I was……………………………………….. ……………

5. I got lost because I didn’t have a map.

=> If I had………………………………………..….

6. I last saw Jenny when I was in Ha Noi City.

=> I haven’t seen……………………………………….

7. I think the owner of the car is abroad.

=> The owner………………………………………

8. It is a four-hour drive from nam giới Dinh lớn Ha Noi.

=> It takes……………………………………… ……

9. You couldn’t go swimming because of the rain heavily.

=> The rain was too………………………………………..

10. It’s a pity him didn’t tell me about this.

Xem thêm: Luyện Từ Và Câu Tuần 22 Lớp 3, Giải Vbt Tiếng Việt 3 Luyện Từ Và Câu

=> I wish………………………………………. ……………

Đáp án:

She suggests going fishing.My mother doesn’t play volleyball anymore.He invited me for orange juice.I was given a dress on my birthday.If I had had a map, I wouldn’t have gotten lost.I haven’t seen Jenny since I was in Ha Noi City.The owner of the car is thought to lớn be abroad.It takes four hours lớn drive from phái nam Dinh khổng lồ Ha Noi.The rain was too heavy for you to go swimming.I wish he had told me about it.

Trên đây là tổng hợp các cấu trúc viết lại câu của 4Life English Center (vienthammytuanlinh.vn) hy vọng để giúp đỡ bạn bao gồm thêm được rất nhiều kiến thức giỏi và ngã ích. Chúc các bạn đạt điểm cao trong số kỳ thi sắp tới!