Đề Thi Đại Học Khối B Năm 2013

     

Ngay sau khi dứt những môn thi sau cùng của lần 2 trong kỳ thi tuyển chọn sinh đại học 2013. Cửa hàng chúng tôi đã cập nhật đề thi đáp án thừa nhận do Bộ giáo dục và Đào sinh sản công bố:

Đề thi Đại học năm trước đó - Khối B, môn Toán

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013

MÔN THI: TOÁN - KHỐI B Thời gian có tác dụng bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN phổ biến CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm)

Cho hàm số y = 2x3 - 3(m + 1)x2 + 6mx (1), với m là thông số thực.

Bạn đang xem: đề thi đại học khối b năm 2013


a. điều tra sự đổi mới thiên cùng vẽ thiết bị thị của hàm số (1) khi m = -1.

b. Search m chứa đồ thị hàm số (1) có hai điểm rất trị A cùng B làm sao để cho đường trực tiếp AB vuông góc với con đường thẳng y = x + 2.

Câu 2: (1,0 điểm).

Giải phương trình sin5x + 2cos2x = 1.

Câu 3: (1,0 điểm)

Giải hệ phương trình:

*

Câu 4: (1,0 điểm)

Tính tích phân:

*

Câu 5: (1,0 điểm)

Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy là hình vuông cạnh a, mặt mặt SAB là tam giác phần nhiều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với khía cạnh phẳng đáy. Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ điểm A mang đến mặt phẳng (SCD).


Câu 6: (1,0 điểm)

Cho a, b, c là các số thực dương. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

*

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): sỹ tử chỉ được làm một trong nhị phần (phần A hoặc phần B)

A. Theo chương trình chuẩn chỉnh

Câu 7.a (1,0 điểm)

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, mang lại hình thang cân ABCD có hai đường chéo vuông góc cùng với nhau và AD = 3BC. Đường trực tiếp BD có phương trình x + 2y - 6 = 0 và tam giác ABD tất cả trực trọng tâm là H(-3; 2). Tìm kiếm tọa độ những đỉnh C và D.

Câu 8.a (1,0 điểm)

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, mang lại điểm A(3; 5; 0) với mặt phẳng (P): 2x + 3y - z - 7 = 0. Viết phương trình mặt đường thẳng trải qua A và vuông góc với (P). Tifmm tọa độ điểm đối xứng của A qua (P).

Câu 9.a (1,0 điểm)

Có hai chiếc hộp đựng bi. Hộp đầu tiên chứa 4 viên bi đỏ và 3 viên bi trắng, hộp vật dụng hai chứa 2 viên bi đỏ với 4 viên bi trắng. Lấy bất chợt từ mỗi vỏ hộp ra 1 viên bi, tính xác suất để 2 viên bi được lôi ra có cùng màu.


B. Theo lịch trình Nâng cao

Câu 7.b (1,0 điểm)

Trong khía cạnh phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy, mang đến tam giác ABC bao gồm chân đường cao hạ trường đoản cú đỉnh A là

*
, chân con đường phân giác trong của góc A là D(5; 3) với trung điểm của cạnh AB là M(0; 1). Tra cứu tọa độ đỉnh C.

Câu 8.b (1,0 điểm)

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, cho những điểm A(1; -1; 1), B(-1; 2; 3) và đường thẳng

*
. Viết phương trình mặt đường thẳng trải qua A, vuông góc với hai tuyến đường thẳng AD với Δ.

Câu 9.b (1,0 điểm)

Giải hệ phương trình:

*

Đề thi Đại học năm trước đó - Khối B, môn Hóa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013

MÔN THI: HÓA HỌC - KHỐI B Thời gian có tác dụng bài: 90 phút (không kể thời hạn giao đề)

Mã đề thi: 279

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; mãng cầu = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; sắt = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Cs = 133; cha = 137.

I. PHẦN chung CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, trường đoản cú câu 1 mang lại câu 40)

Câu 1: trong những polime: tơ tằm, sợi bông, tơvisco, tơnilon-6, tơnitron, đầy đủ polime có xuất phát từ xenlulozơ làA. Gai bông, tơ visco cùng tơ nilon-6. B. Tơtằm, gai bông và tơnitron.C. Sợi bông và tơ visco. D. Tơ visco và tơ nilon-6.


Câu 2: phạt biểu nào sau đó là đúng?A. Thành phần chủ yếu của supephotphat kép tất cả hai muối Ca(H2PO4)2 với CaSO4.B. Urê gồm công thức là (NH2)2CO.C. Supephotphat 1-1 chỉcó Ca(H2PO4)2.D. Phân lân hỗ trợ nitơcho cây trồng.

Câu 3: tất cả hổn hợp X bao gồm hai axit cacboxylic solo chức, mạch hở, kếtiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 4,02 gam X, nhận được 2,34 gam H2O. Mặt khác 10,05 gam X bội nghịch ứng toàn diện với dung dịch NaOH, thu được 12,8 gam muối. Bí quyết của nhị axit làA. CH3COOH và C2H5COOH. B. C2H5COOH với C3H7COOH.C. C3H5COOH với C4H7COOH. D. C2H3COOH và C3H5COOH.

Câu 4: Hòa tan trọn vẹn Fe3O4 trong hỗn hợp H2SO4 loãng (dư), thu được hỗn hợp X. Trong các chất: NaOH, Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2 và Al, số chất có công dụng phản ứng được với hỗn hợp X làA. 4. B. 6. C. 5. D. 7.

Câu 5: cho các phát biểu sau:(a) trong số phản ứng hóa học, flo chỉ diễn đạt tính oxi hóa.(b) Axit flohiđric là axit yếu.(c) dung dịch NaF loãng được sử dụng làm thuốc chống sâu răng.(d) Trong phù hợp chất, các halogen (F, Cl, Br, I) đều sở hữu số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 và +7.(e) Tính khử của các ion halogenua tăng đột biến theo thứ tự: F−, Cl−, Br−, I−.Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng làA. 3. B. 5. C. 2. D. 4.

Câu 6: đến sơ trang bị phản ứng: C2H2 → X → CH3COOH. Trong sơ thiết bị trên từng mũi tên là một trong phản ứng, X là chất nào sau đây?A. CH3COONa. B. HCOOCH3. C. CH3CHO. D. C2H5OH.


Câu 7: Hòa tan trọn vẹn 1,28 gam Cu vào 12,6 gam dung dịch HNO3 60% thu được hỗn hợp X (không có ion NH+4). Mang lại X tính năng hoàn toàn cùng với 105 ml dung dịch KOH 1M, kế tiếp lọc bỏ kết tủa được hỗn hợp Y. Cô cạn Y được chất rắn Z. Nung Z đến cân nặng không đổi, chiếm được 8,78 gam chất rắn. Nồng độ xác suất của Cu(NO3)2 vào X làA. 28,66%. B. 29,89%. C. 30,08%. D. 27,09%.

Câu 8: cho sơ trang bị phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y→ Al. Vào sơ thiết bị trên, từng mũi tên là 1 phản ứng, các chất X, Y thứu tự là rất nhiều chất nào sau đây?A. NaAlO2 với Al(OH)3. B. Al(OH)3 với NaAlO2.C. Al2O3 và Al(OH)3. D. Al(OH)3 và Al2O3.

Câu 9: Tripeptit X với tetrapeptit Y gần như mạch hở. Lúc thủy phân hoàn toàn hỗn hợp bao gồm X với Y chỉ tạo ra một amino axit duy nhất bao gồm công thức H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y trong oxi dư, chiếm được N2 với 36,3 gam láo lếu hợp gồm CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X trong oxi dư, cho sản phẩm cháy vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư, nhận được m gam kết tủa. Biết những phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Quý hiếm của m làA. 11,82. B. 17,73. C. 23,64. D. 29,55.

Câu 10: các thành phần hỗn hợp X bao gồm hiđro, propen, axit acrylic, ancol anlylic (C3H5OH). Đốt cháy trọn vẹn 0,75 mol X, thu được 30,24 lít khí CO2 (đktc). Đun rét X cùng với bột Ni một thời gian, thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối tương đối của Y so với X bằng 1,25. Mang đến 0,1 mol Y phản nghịch ứng trọn vẹn với V lít dung dịch Br2 0,1M. Quý giá của V làA. 0,3. B. 0,6. C. 0,4. D. 0,5.

Câu 11: phát biểu nào tiếp sau đây không đúng?A. Triolein có công dụng tham gia bội phản ứng cộng hiđro khi đun nóng gồm xúc tác Ni.B. Những chất phệ thường không tan nội địa và nhẹ hơn nước.C. Chất lớn bị thủy phân khi đun cho nóng trong hỗn hợp kiềm.D. Chất lớn là trieste của etylen glicol với các axit béo

Câu 12: trong những chất: stiren, axit acrylic, axit axetic, vinylaxetilen cùng butan, số chất có chức năng tham gia phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, đun nóng) làA. 4. B. 2. C. 5. D. 3.


Câu 13: mang lại giá trị độ âm điện của những nguyên tố: F (3,98); O (3,44); C (2,55); H (2,20); na (0,93). Hợp chất nào sau đó là hợp chất ion?A. NaF. B. CO2. C. CH4. D. H2O.

Câu 14: mang đến 200 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml dung dịch NaHCO3 0,1M, thu được hỗn hợp X cùng kết tủa Y. đến từ từ dung dịch HCl 0,25M vào X mang lại khi ban đầu có khí sinh ra thì không còn V ml. Biết những phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V làA. 80. B. 40. C. 160. D. 60.

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 32, Bài 32 : Khái Niệm Số Thập Phân

Câu 15: Hòa tan trọn vẹn x mol fe vào dung dịch chứa y mol FeCl3 cùng z mol HCl, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất. Biểu thức liên hệ giữa x, y và z làA. 2x = y + 2z. B. 2x = y + z. C. X = y – 2z. D. Y = 2x.

Câu 16: tên gọi của anken (sản phẩm chính) thu được khi làm cho nóng ancol bao gồm công thức (CH3)2CHCH(OH)CH3 với dung dịch H2SO4 quánh làA. 3-metylbut-2-en. B. 2-metylbut-1-en. C. 2-metylbut-2-en. D. 3-metylbut-1-en

Câu 17: Hai chất hữu cơ X với Y, thành phần nguyên tố đều bao gồm C, H, O, tất cả cùng số nguyên tử cacbon (MX A. 39,66%. B. 60,34%. C. 21,84%. D. 78,16%.

Câu 18: Điện phân rét chảy Al2O3 với những điện cực bằng than chì, nhận được m kilogam Al ngơi nghỉ catot với 89,6 m3 (đktc) hỗn hợp khí X nghỉ ngơi anot. Tỉ khối của X đối với H2 bằng 16,7. Cho 1,12 lít X (đktc) phản bội ứng với hỗn hợp Ca(OH)2 dư, thu được 1,5 gam kết tủa. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Quý hiếm của m làA. 144,0. B. 104,4. C. 82,8. D. 115,2.

Câu 19: mang lại phương trình chất hóa học của phản ứng: X + 2Y → Z + T. Ở thời khắc ban đầu, độ đậm đặc của hóa học X là 0,01 mol/l. Sau 20 giây, mật độ của hóa học X là 0,008 mol/l. Tốc độ trung bình của phản nghịch ứng tính theo hóa học X vào khoảng thời hạn trên là A. 4,0.10−4mol/(l.s). B. 1,0.10−4mol/(l.s). C. 7,5.10−4 mol/(l.s). D. 5,0.10−4 mol/(l.s).

Câu 20: Số đồng phân amin bậc một, cất vòng benzen, bao gồm cùng công thức phân tử C7H9N làA. 3. B. 2. C. 5. D. 4.

Câu 21: Axit cacboxylic X nhì chức (có phần trăm cân nặng của oxi nhỏ dại hơn 70%), Y cùng Z là nhì ancol đồng đẳng tiếp đến (MY A. 15,9%. B. 29,9%. C. 29,6%. D. 12,6%.


Câu 22: Thể tích dung dịch NaOH 0,25M đề xuất cho vào 15 ml hỗn hợp Al2(SO4) 3 0,5M để thu được lượng kết tủa lớn nhất làA. 210 ml. B. 60 ml. C. 90 ml. D. 180 ml.

Câu 23: Hòa tan trọn vẹn hỗn hợp bao gồm 2,8 gam Fe cùng 1,6 gam Cu trong 500 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp HNO3 0,1M với HCl 0,4M, chiếm được khí NO (khí duy nhất) cùng dung dịch X. Cho X vào dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam hóa học rắn. Biết các phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N+5 trong những phản ứng. Cực hiếm của m làA. 29,24. B. 30,05. C. 34,10. D. 28,70.

Câu 24: cho các phát biểu sau:(a) các chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 đều có khả năng phản ứng cùng với HCOOH.(b) phản ứng nạm brom vào vòng benzen của phenol (C6H5OH) dễ hơn của benzen.(c) oxi hóa không hoàn toàn etilen là phương thức hiện đại để cung ứng anđehit axetic.(d) Phenol (C6H5OH) tan không nhiều trong etanol. Trong những phát biểu trên, số tuyên bố đúng làA. 4. B. 2. C. 3. D. 1.

Câu 25: hỗn hợp X có ancol metylic, etylen glicol. đến m gam X bội phản ứng hoàn toàn với mãng cầu dư, nhận được 2,24 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X, nhận được a gam CO2. Cực hiếm của a làA. 2,2. B. 4,4. C. 8,8. D. 6,6.

Câu 26: Một một số loại nước cứng khi hâm nóng thì mất tính cứng. Trong nhiều loại nước cứng này còn có hòa tan đầy đủ hợp chất nào sau đây?A. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2. B. Ca(HCO3)2, MgCl2. C. CaSO4, MgCl2. D. Mg(HCO3)2, CaCl2.

Câu 27: Amino axit X gồm phân tử khối bằng 75. Tên của X làA. Alanin. B. Glyxin. C. Valin. D. Lysin.

Câu 28: cho 3,36 lít khí hiđrocacbon X (đktc) bội phản ứng trọn vẹn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, chiếm được 36 gam kết tủa. Cách làm phân tử của X làA. C4H4. B. C3H4. C. C4H6. D. C2H2.

Câu 29: hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 với Fe3O4. đến khí teo qua m gam X nung nóng, sau một thời hạn thu được hỗn hợp chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho toàn cục Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư, cho phản ứng trả toàn, nhận được 4 gam kết tủa. Khía cạnh khác, hòa tan hoàn toàn Y trong hỗn hợp H2SO4 đặc, rét (dư), thu được 1,008 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch đựng 18 gam muối. Giá trị của m làA. 6,80. B. 7,12. C. 13,52. D. 5,68.

Câu 30: Cacbohiđrat nào tiếp sau đây thuộc nhiều loại đisaccarit?A. Amilozơ. B. Saccarozơ. C. Glucozơ. D. Xenlulozơ.

Câu 31: đến 0,76 gam hỗn hợp X tất cả hai amin đối chọi chức, có số mol bằng nhau, phản ứng trọn vẹn với dung dịch HCl dư, chiếm được 1,49 gam muối. Khối lượng của amin bao gồm phân tử khối nhỏ tuổi hơn vào 0,76 gam X làA. 0,58 gam. B. 0,31 gam. C. 0,45 gam. D. 0,38 gam.

Câu 32: Số proton với số nơtron có trong một nguyên tử nhôm (2713Al) theo lần lượt làA. 13 và 14. B. 13 với 15. C. 12 và 14. D. 13 với 13.

Câu 33: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 750 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,2M, thu được m gam kết tủa. Quý giá của m làA. 29,55. B. 19,70. C. 9,85. D. 39,40

Câu 34: mang đến m gam một oxit sắt phản nghịch ứng vừa đủ với 0,75 mol H2SO4, thu được hỗn hợp chỉ chứa một muối bột duy nhất cùng 1,68 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử tuyệt nhất của S+6). Cực hiếm của m làA. 24,0. B. 34,8. C. 10,8. D. 46,4.

Câu 35: khi hòa tan hoàn toàn m gam mỗi sắt kẽm kim loại vào nước dư, từ sắt kẽm kim loại nào sau đây thu được thể tích khí H2 (cùng đk nhiệt độ với áp suất) là bé dại nhất?A. K. B. Na. C. Li. D. Ca.


Câu 36: cho phản ứng: FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O. Vào phương trình của bội nghịch ứng trên, khi thông số của FeO là 3 thì thông số của HNO3 làA. 6. B. 8. C. 4. D. 10.

Câu 37: hóa học nào sau đây trong phân tử chỉ có links đơn?A. Metyl fomat. B. Axit axetic. C. Anđehit axetic. D. Ancol etylic.

Câu 38: tất cả hổn hợp X tất cả hai sắt kẽm kim loại kiềm cùng một sắt kẽm kim loại kiềm thổ. Hòa tan hoàn toàn 1,788 gam X vào nước, thu được dung dịch Y và 537,6 ml khí H2 (đktc). Hỗn hợp Z gồm H2SO4 và HCl, trong đó số mol của HCl gấp rất nhiều lần lần số mol của H2SO4. Trung hòa dung dịch Y bằng dung dịch Z tạo nên m gam tất cả hổn hợp muối. Quý giá của m làA. 4,460. B. 4,656. C. 3,792. D. 2,790.

Câu 39: Thủy phân hoàn toàn m1 gam este X mạch hở bởi dung dịch NaOH dư, thu được mét vuông gam ancol Y (không có chức năng phản ứng với Cu(OH)2) và 15 gam các thành phần hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic 1-1 chức. Đốt cháy trọn vẹn m2 gam Y bằng oxi dư, thu được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Cực hiếm của m1 làA. 14,6. B. 11,6. C. 10,6. D. 16,2.

Xem thêm: Tính Chất Của Cách Mạng Tân Hợi Năm 1911 Là :, Tính Chất Của Cách Mạng Tân Hợi (1911)

Câu 40: hỗn hợp X chứa 0,12 mol Na+; x mol SO2-4; 0,12 mol Cl− với 0,05 mol NH+4. Mang lại 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào X mang đến khi những phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc vứt kết tủa, thu được hỗn hợp Y. Cô cạn Y, nhận được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m làA. 7,190. B. 7,705. C. 7,875. D. 7,020.

Đề thi Đại học năm trước đó - Khối B, môn Sinh

Đáp án tham khảo đề Sinh học tập khối B mã đề 958: