Đề thi toán lớp 6 học kì 1 năm 2019

     

Giải chi tiết đề thi học tập kì 1 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 trường trung học cơ sở Tây Mỗ với biện pháp giải cấp tốc và để ý quan trọng


I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm).

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 6 học kì 1 năm 2019

Hãy lựa chọn duy độc nhất chỉ một chữ cái A, B, C, D đứng trước câu vấn đáp đúng và ghi vào tờ giấy thi.

Câu 1. cho tập hòa hợp (M = left 9;3;0;5 ight\). Trong các tập hòa hợp sau đây, tập như thế nào là tập hợp nhỏ của (M)?

A. (A = left 9;0;8 ight\)

B. (B = left 7;0;5 ight\)

C. (C = emptyset )

D. (D = left 3;6 ight\)

Câu 2. Số nào tiếp sau đây chia hết cho cả (2) và (9)?

A. 32 B. 42

C. 52 D. 162

Câu 3. Số nào tiếp sau đây không là số nguyên tố?

A. 19 B. 57

C. 11 D. 17

Câu 4. Ước số chung lớn số 1 của 45 với 15 là:

A. 15 B. 3 C. 5 D. 45

Câu 5. chuẩn bị xếp những số nguyên (3; - 8;7; - 4;0) theo đồ vật tự tăng nhiều ta được:

A. ( - 4; - 8;0;3;7)

B. (7;3;0; - 4; - 8)

C. ( - 8; - 4;0;3;7)

D. (7;3;0; - 8; - 4)

Câu 6. Tổng của các số nguyên (x) thỏa mãn nhu cầu ( - 7 le x le 8) là:

A. (8) B. (0)

C. ( - 1) D. (1)

Câu 7.

Xem thêm: Những Lợi Ích Của Thư Điện Tử, Email Và Những Lợi Ích Khi Sử Dụng Email

mang đến (AE = 3,5cm), (AD = 9cm), (DE = 5,5cm). Khi đó

A. Ba điểm A, D, E ko thẳng hàng

B. Điểm A nằm giữa D cùng E

C. Điểm E nằm giữa A và D

D. Điểm D nằm giữa A với E

Câu 8. mang lại hình vẽ sau, xác định nào dưới đó là đúng?

*

A. hai tia CA với CB đối nhau

B. Hai tia tía và AC trùng nhau

C. Hai tia AB và AD đối nhau

D. Hai tia tía và BC trùng nhau

II. TỰ LUẬN (8,0 điểm).

Bài 1. (2 điểm) tiến hành phép tính (hợp lí nếu gồm thể)

a) (136 + 172 + 64)

b) (130 - left< 49 - left( 5 - 3 ight)^2 ight>)

c) (74 + left( - 39 ight) + left( - 45 ight) + left| - 39 ight|)


d) (7^3.5^2 + 76.7^3 - 7^6:7^3)

Bài 2. (2 điểm)  Tìm (x) biết:

(a),,4x - 16 = 120:2)

(b),,64.2^x - 2 = 2^2020)

(c),,21 + 3left| x ight| = 3.left( 4^2 - 1 ight))

(d),,12 vdots x,80 vdots x) với (x

1C

2D

3B

4A

5C

6A

7C

8D


Câu 1 (NB):
Đáp án B: sai vì hai tia bố và AC không bình thường gốc.

Đáp án C: không đúng vì tía điểm A, B, D ko thẳng hàng.

Đáp án D: đúng vì chưng hai tia tía và BC trùng nhau.

Chọn D.

PHẦN II. TỰ LUẬN (8,0 điểm).

Bài 1 (VD):

Phương pháp:

Nhóm những số hạng phù hợp để được tổng là số tròn trăm, tròn chục,…

Thứ tự tiến hành phép tính:

- tất cả ngoặc: trong ngoặc trước, bên cạnh ngoặc sau.

- không có ngoặc: Lũy thừa, nhân chia, công trừ.

Cách giải:

a) (136 + 172 + 64)

(eginarrayl = left( 136 + 64 ight) + 172\ = 200 + 172\ = 372endarray)

b) (130 - left< 49 - left( 5 - 3 ight)^2 ight>)

(eginarrayl = 130 - left< 49 - 2^2 ight>\ = 130 - left< 49 - 4 ight>\ = 130 - 45\ = 85endarray)

c) (74 + left( - 39 ight) + left( - 45 ight) + left| - 39 ight|)

(eginarrayl = 74 + left( - 39 ight) + left( - 45 ight) + 39\ = left< 74 + left( - 45 ight) ight> + left< left( - 39 ight) + 39 ight>\ = 29 + 0\ = 29endarray)

d) (7^3.5^2 + 76.7^3 - 7^6:7^3)


(eginarrayl = 7^3.25 + 76.7^3 - 7^3\ = 7^3left( 25 + 76 - 1 ight)\ = 343.100\ = 34300endarray)

Bài 2 (VD):

Phương pháp:

a) áp dụng qui tắc gửi vế thay đổi dấu.

b) Sử dụng đối chiếu (a^n = a^m) thì (n = m).

c) sử dụng qui tắc gửi vế thay đổi dấu.

Chú ý: (left| x ight| = a > 0) thì (x = a) hoặc (x = - a).

Xem thêm: Nêu Cách Tính Giờ Quốc Tế - Cách Tính Giờ Trên Trái Đất

d) áp dụng định nghĩa mong chung.

Cách giải:

(a),,4x - 16 = 120:2)

(eginarrayl4x - 16 = 60\4x = 60 + 16\4x = 76\x = 76:4\x = 19endarray)

(b),,64.2^x - 2 = 2^2020)

(eginarrayl2^6.2^x - 2 = 2^2020\2^x - 2 = 2^2020:2^6\2^x - 2 = 2^2014\x - 2 = 2014\x = 2014 + 2\x = 2016endarray)

(c),,21 + 3left| x ight| = 3.left( 4^2 - 1 ight))

(eginarrayl21 + 3left| x ight| = 3.left( 16 - 1 ight)\21 + 3left| x ight| = 3.15\21 + 3left| x ight| = 45\3left| x ight| = 45 - 21\3left| x ight| = 24\left| x ight| = 8endarray)