DOC CHÚ ĐẠI BI TIẾNG VIỆT

     

CHÚ ĐẠI BI

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)Thiên thủ thiên nhãn, vô trinh nữ Đại-bi vai trung phong đà-la-ni.

Bạn đang xem: Doc chú đại bi tiếng việt

Nam-mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô Yết-đế, thước chén bát ra da, ý trung nhân đề tát đỏa bà da. Ma-ha-tát đỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát mãng cầu đát tỏa. Nam-mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị domain authority bà lô Yết-đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam-mô mãng cầu ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà đà, ma phạt đặc đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha người tình đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô phân phát xà domain authority đế, ma ha phạt xà domain authority đế, đà là đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Ma mạ phát ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất mãng cầu thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phát sa phân phát sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị tất rị, sơn rô sơn rô, người thương đề dạ, người tình đề dạ, người yêu đà dạ, tình nhân đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, bố dạ ma mãng cầu ta-bà ha, vớ đà dạ ta-bà ha. Ma ha vớ đà dạ ta-bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì ta-bà ha. Ma ra mãng cầu ra ta-bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta-bà ha. Ta-bà ma ha, a tất đà dạ ta-bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta-bà ha. Bố đà ma kiết tất đà dạ ta-bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta-bà ha. Ma bà rị chiến hạ yết ra dạ, ta-bà ha. Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam-mô a rị domain authority bà lô Yết-đế thước bàn ra dạ, ta-bà ha.

Án tất năng lượng điện đô mạn nhiều ra bạt đà dạ ta-bà ha. (3 lần)

*

(Nhấn vào nút tam giác phía dưới để nghe Thầy trì tụng cùng tụng theo.)

Chú Đại Bi Từng Dòng:

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).Thiên thủ thiên nhãn, vô hổ thẹn Đại-bi trọng điểm đà-la-ni.

Xem thêm: Toán 10: Chuyên Đề Phương Pháp Tọa Độ Trong Mặt Phẳng Biên Soạn Bởi Thuvientoan

1. Nam mô hắc ra đát na nhiều ra dạ da2. Nam tế bào a rị da3. Bà lô yết đế thước chén ra da4. Bồ Đề tát đỏa bà da5. Ma ha tát đỏa bà da6. Ma ha ca lô ni ca da7. Án8. Tát bàn ra phạt duệ9. Số đát na đát tỏa10.Nam tế bào tất kiết lật đỏa y mông a rị da11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà12.Nam tế bào na ra cẩn trì13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế14.Tát bà a tha đậu du bằng15.A thệ dựng16.Tát bà tát nhiều (Na ma bà tát đa)17.Na ma bà dà18.Ma vạc đạt đậu đát điệt tha19.Án. A bà lô hê20.Lô ca đế21.Ca ra đế22.Di hê rị23.Ma ha nhân tình đề tát đỏa24.Tát bà tát bà25.Ma ra ma ra26.Ma hê ma hê rị đà dựng27.Cu lô cu lô yết mông28.Độ lô độ lô phạt xà da đế29.Ma ha vạc xà domain authority đế30.Đà ra đà ra31.Địa rị ni32.Thất Phật ra da33.Giá trả giá ra34.Mạ mạ phạt ma ra35.Mục đế lệ36.Y hê di hê37.Thất mãng cầu thất na38 A Ra sâm Phật ra xá lợi39.Phạt sa phát sâm40.Phật ra xá da41.Hô lô hô lô ma ra42.Hô lô hô lô hê rị43.Ta ra ta ra44.Tất rị tất rị45.Tô rô sơn rô46.Bồ Đề dạ người yêu Đề dạ47.Bồ đà dạ tình nhân đà dạ48.Di đế rị dạ49.Na ra cẩn trì50.Địa rị sắc đẹp ni na51.Ba dạ ma na52.Ta bà ha53.Tất đà dạ54.Ta bà ha55.Ma ha tất đà dạ56.Ta bà ha57.Tất đà du nghệ58.Thất bàn ra dạ59.Ta bà ha60.Na ra cẩn trì61.Ta bà ha62.Ma ra mãng cầu ra63.Ta bà ha64.Tất ra tăng a mục khê da65.Ta bà ha66.Ta bà ma ha a vớ đà dạ67.Ta bà ha68.Giả kiết ra a tất đà dạ69.Ta bà ha70.Ba đà ma kiết tất đà dạ71.Ta bà ha72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ73.Ta bà ha74.Ma bà rị chiến hạ yết ra dạ75.Ta bà ha76.Nam mô hắc ra đát na nhiều ra dạ da77.Nam mô a rị da78.Bà lô kiết đế79.Thước bàn ra dạ80.Ta bà ha81.Án. Tất điện đô82.Mạn đà ra83.Bạt đà gia84.Ta bà ha.

Xem thêm: Chỉnh Khoảng Cách Căn Chỉnh Dòng Trong Word 2010, 2013, 2016 Nhanh Nhất

Nam mô Đại bi thương Thế Âm Bô Tát

Chúc phần lớn người an lạc và tinh tấn.

Xem phim: Cuộc đời Đức Phật trọn bộ (để phát âm thêm quy trình tu tập thành đạo của Đức Phật ưng ý Ca Mâu Ni và đầy đủ lời dạy tiến thưởng ngọc của Ngài.)