Dạy Thơ Làm Anh

  -  
Đề tài: có tác dụng anh (thuộc thơ)

Lĩnh vực: cải tiến và phát triển Ngôn ngữ Hoạt động: VH Đề tài: làm cho anh ( ở trong thơ)           1. Mục đích yêu cầu:           KT: cháu biết t...

Bạn đang xem: Dạy thơ làm anh

*

*

- đề xuất biết mếm mộ đùm quấn lẫn nhau. Khi chị em đi vắng ngắt thì họ cũng phải thương mến đùm bọc lẫn nhau.
- Cô bao gồm một bài xích thơ nói về một bạn, nhưng bạn này có yêu dấu em của bản thân hay ko vậy từ bây giờ cô dạy chúng ta cùng đọc bài thơ có tác dụng anh nhe!
- Cô phát âm trẻ nghe bài xích thơ «Làm anh’’lần 1 nắm tắt nội dung: làm các bạn phải biết yêu thương thương dường nhịn em, khi em khóc phải biết giỗ giành, em ngã cần đỡ em lên, gồm quà phải chia mang đến em ăn, gồm đồ nghịch cũng buộc phải nhường đến em chơi, nhưng được thiết kế anh siêu vui .
→Giáo dục trẻ em yêu quý, đảm bảo em, không giành đồ nghịch của em… Moïi ngöôøi soáng trong moät gia ñình phaûi quan lại taâm, chaêm soùc laãn nhau, neáu moät ngöôøi bò beänh caùc nhỏ phaûi tìm caùch giuùp ñôõ nhöõng vieäc laøm vöøa söùc vôùi mình. Coù nhö vaäy caùc con môùi laø em beù ngoan vaø hieáu thaûo.
Đóncháu:……………………………………………………………………………….....
Thểdục sáng:………………………………………………………………………...........

Xem thêm: Câu 1: Môi Trường Đới Ôn Hòa Nằm Trong Khoảng Vĩ Tuyến:, Đới Ôn Hòa Nằm Trong Khoảng Vĩ Tuyến:


Tròchuyện:……………………………………………………………………………......
Hoạtđộng học:……………………………………………………………........................
Hoạtđộng quanh đó trời:…………………………………………………………………........
Hoạt độnggóc:…………………………………………………………………….............
Hoạt đụng nêugương:.......................................................................................

Xem thêm: Find Jobs At Công Ty Toto Tuyển Dụng Làm Việc Tại Công Ty Toto Việt Nam


+ Giáo án bên Trẻ: https://goo.gl/pUxF7x+ Giáo án Lớp Bé: https://goo.gl/ENynq5+ Giáo án Lớp Nhỡ: https://goo.gl/iVw4rS+ Giáo án Lớp Lớn: https://goo.gl/UAVPBk+ Giáo án PowerPoint: https://goo.gl/bxR8Pd+ chủ thể Thực Vật: https://goo.gl/8JRT7f+ công ty đề bạn dạng Thân: https://goo.gl/1kW7bs+ chủ đề Gia Đình: https://goo.gl/xNeEoY+ chủ đề Động Vật: https://goo.gl/PPCBBv+ chủ thể Giao Thông: https://goo.gl/6Q4ru5+ trang trí Góc Lớp: https://goo.gl/QWgza8+ tô điểm Lớp: https://goo.gl/Bt1WR6+ đoạn phim Dạy Mẫu: https://goo.gl/V5Ajfm+ chỉ dẫn làm Hoa: https://goo.gl/w7mA2W+ chỉ dẫn làm Đồ Chơi: https://goo.gl/Z92s7u+ phương thức giáo dục nhỏ Thông Minh: https://goo.gl/E3pfuq

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM con LỢN TỪ HỘP SỮA CHUA

   Làm nhỏ lợn bởi hộp sữa chua vật liệu cần chuẩn bị 2 vỏ hộp sữa chua vẫn qua sử dụng. Xốp màu, keo dán giấy nến, kéo. Biện pháp thực hiện: bước 1: Dán ...