HÓA 11 BÀI 4 TRANG 22

  -  

Giải bài tập trang 22 bài 5 Luyện tập: Axit, bazơ cùng muối. Bội phản ứng thương lượng ion trong dung dịch những chất điện li Sách giáo khoa (SGK) hóa học 11. Câu 1: Viết phương trình điện li của các chất sau ...

Bạn đang xem: Hóa 11 bài 4 trang 22


Bài 1 trang 22 sgk hóa học 11

Viết phương trình điện li của các chất sau : K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HClO4.

Hướng dẫn giải:

Phương trình điện li :

a) K2S → 2K+ + S2_

b) Na2HPO4 → 2Na+ +. HPO42-

HPO42- ( ightleftharpoons) H+ + PO43-

c) NaH2PO4 → Na+ + H2PO4-

H2PO4- ( ightleftharpoons) H+ + HPO42-

HPO42- ( ightleftharpoons) H+ + PO43-

d) Pb(OH)2 ( ightleftharpoons) Pb2+ + 2OH- : phân li kiểu bazơ

H2PbO2 ( ightleftharpoons) 2H+ + PbO22- : phân li hình trạng axit

e) HBrO ( ightleftharpoons) H+ + BrO-

g) HF ( ightleftharpoons) H+ + F-

h) HClO4 → H+ + ClO4-.

Bài 2 trang 22 sgk chất hóa học 11

Một dung dịch tất cả = 0,01 OM. Tính và pH của dung dịch. Môi trường của dung nhờn này là axit, trung tính tuyệt kiềm ? Hãy cho thấy thêm màu của quỳ tím trong dung dịch này.

Hướng dẫn giải:

= 1,0.10-2M thì pH = 2 với = 1,0 . 10-12 M.

Môi ngôi trường axit. Quỳ tất cả màu đỏ.

Bài 3 trang 22 sgk chất hóa học 11

Một dung dịch gồm pH = 9,0. Tính nồng độ mol của các ion H+ cùng OH- vào dung dịch. Hãy cho thấy thêm màu của phenolphtalein trong hỗn hợp này.

Hướng dẫn giải:

pH = 9,0 thì = 1,0. 10-9 M và = 1,0.10-5M.

Xem thêm: Lập Phương Trình Phản Ứng Oxi Hóa Khử, Cách Lập Phương Trình Phản Ứng Oxi Hóa

Môi ngôi trường kiểm. Trong dung dịch kiềm thì phenolphtalein bao gồm màu hồng. 

Bài 4 trang 22 sgk chất hóa học 11

Viết các phương trình phân tử với ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xẩy ra trong hỗn hợp giữa các cặp chất sau :

a) Na2CO3 + Ca(NO3)2

b) FeSO4 + NaOH (loãng)

c) NaHCO3 + HCI

d) NaHCO3+ NaOH

e) K2CO3+ NaCI

g) Pb(OH)2 (r) + HNO3

h) Pb(OH)2 (r) + NaOH

i) CuSO4 + Na2S

Hướng dẫn giải:

Phương trình ion rút gọn gàng :

a) Ca2+ + CO32- → CaCO3 ↓

b) Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2↓

c) HCO3- + H+  → CO2 ↑ + H2O

d) HCO3- + OH- → H2O + CO32-

e) không có phương trình ion rút gọn.

g) Pb(OH)2(r) + 2H+ → Pb2+ + 2H2O

h) H2PbO2(r) + 2OH- → PbO22- + 2H2O

i) Cu2+ + S2- → CuS↓.

Bài 5 trang 23 sgk chất hóa học 11

Phản ứng dàn xếp ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xẩy ra khi

A. Những chất bội phản ứng bắt buộc là phần đa chất dễ dàng tan.

B. Các chất phản ứng buộc phải là số đông chất điện li mạnh.

C. Một trong những ion trong dung dịch kết hợp được với nhau làm bớt nồng độ ion của chúng

D. Bội phản ứng chưa hẳn là thuận nghịch.

Hướng dẫn giải:

Chọn C. Một trong những ion vào dung dịch phối kết hợp được với nhau làm bớt nồng độ ion của chúng.

Bài 6 trang 23 sgk chất hóa học 11

Kết tủa CdS (hình 1,7a) được chế tác thành vào dung dịch bằng cặp chất nào tiếp sau đây ?

*

A. CdCI2 + NaOH

B. Cd(NO3)2 + H2S

C. Cd(NO3)2 + HCl

D. CdCl2 + Na2SO4

Hướng dẫn giải:

Chọn B. Cd(NO3)2 + H2S.

Xem thêm: Sách Giáo Khoa Toán Lớp 5 Trang 21 Luyện Tập, Bài 1 Trang 21 (Luyện Tập) Sgk Toán 5

Bài 7 trang 23 sgk chất hóa học 11

Viết phương trình hoá học (dưới dạng phân tử cùng ion rút gọn) của làm phản ứng trao đổi ion trong dung dịch tạo thành từng kết tủa sau : Cr(OH)3 ; AI(OH)3 ; Ni(OH)2 (hình 1.7 b, c, d).