Lời Chú Đại Bi Tiếng Phạn

  -  

Chú là những từ ngữ không có nghĩa, yêu cầu những ai phiên dịch chú thì đi lầm đường. Chú là 1 trong dạng ngữ âm Dharani, chỉ tất cả âm, hầu như âm ấy khi đọc, khi trì rất có thể diệt hết vọng tưởng, thân trọng điểm an lạc, thanh tịnh, có những câu chú giành cho những bậc không giống nhau, góp dẹp trừ các chướng phiền não, từ sơ địa phát lên thập địa. Nên lúc trì chú, nương theo ngữ âm mà lại diệt vọng tưởng, thì được ích lợi rất lớn. Nay mình thấy chú đại bi nguyên âm tiếng Phạn có công năng như thế, nên phát tâm phiên âm sang việt văn, nhưng lại vẫn gọi đúng âm tiếng phạn.

Bạn đang xem: Lời chú đại bi tiếng phạn

*
Ngữ âm dharani có công suất rất to đến tác động tư tưởng con người và bọn chúng sanh. Những từ ngữ, khẩu ca thông thường hằng ngày mà mọi người tiêu dùng đều là ngữ âm dharani hết đấy. Từ bỏ ngữ thô kệch, cạnh tranh nghe…thì tạo cho tâm con bạn sân hận, chán ghét. Từ bỏ ngữ mượt dịu, êm tai…thì làm cho tâm con fan mê hoặc, tê mê mê. Từ ngữ mạnh dạn mẽ, làm trọng điểm con người khởi lên tranh đấu…Như những thứ âm thanh hay, làm trọng tâm con người si mê. Đức Phật từng dạy, những người dân tu hành tránh việc chìm đắm vào âm nhạc, ko nghe ngôn luận nắm gian, tránh bọn chúng như né hố độc, vì tất cả chúng đa số là ngữ âm khiến cho tâm người mê loạn. Fan hiểu được ngữ âm dharani, thì có thể tránh được các si mê cho chính mình và cho người.

Dưới đây là phiên bạn dạng Chú Đại Bi tiếng Phạn:


नीलकण्ठ धारनीNīlakaṇṭha Dhāranī (Ni-la-căn-tha, Đà-ra-ni).नमो रत्नत्रयाय नमह् अर्य अवलोकितेश्वरायnamo ratnatrayāya namah arya avalokiteśvarāya (Na-mô, Rát-na, tra-da-da. Na-mô, A-ri-da, A-va-lô-ki-tét-soa-ra-da).बोधिसत्त्वाय महासत्वाय महाकारुनिकायbodhisattvāya mahāsatvāya mahākārunikāya (Bô-đi-sát-toa-da, Ma-ha-sát-toa-da, Ma-ha Ka-ru-ni-ka-da).ॐ सर्वरभय सुधनदस्ये नमस्क्र्त्वा इमम्oṃ sarvarabhaya sudhanadasye namaskrtvā imam (Om, Sa-rơ-va, Ra-ba-dê, Su-đa-na-đa-si-da, Na-mô, Kờ-rít-toa, I-môm).आर्यावलोकितेश्वर रंधव नमो नरकिन्दि।āryāvalokiteśvara raṃdhava namo narakindi. (A-ri-da-va-lô-ki-tét-soa-ra, Ram-đơ-va. Na-mô, Na-ra-kin-đi).ह्रिह् महावधसम सर्व अथदु शुभुं अजेयं।hrih mahāvadhasama sarva athadu śubhuṃ ajeyaṃ. (I-hê-ri, Ma-ha, Va-đa-sơ-mê, Sa-rơ-va, A-tha-đu, Su-bam, A-dê-đam).सर्व सत्य नम वस्त्य नमो वाक मार्ग दातुह्। sarva sattva nama, vastya namo vāka, mārga dātuh. (Sa-rơ-va, sát-toa, Na-mô, Va-sát-toa, Na-mô, va-ga, Ma-va-đu-đu).तद्यथा ॐ अवलोकि लोचते करते ए ह्रिह्tadyathā oṃ avaloki locate karate, e hrih (Ta-đi-da-tha: Om, A-va-lô-ki, Lô-ka-tê, Ka-ra-tê, I-hê-ri).महाबोधिसत्त्व। सर्व सर्व मल मल महिम हृदयम्mahābodhisattva. Sarva sarva, mala mala, mahima hṛdayam, (Ma-ha-bô-đi-sát-toa, Sa-rơ-va, Sa-rơ-va, Ma-la, Ma-la, Ma-hi-ma-hi- đa-dam).कुरु कुरु कर्मुं धुरु धुरु विजयते महाविजयतेkuru kuru karmuṃ, dhuru dhuru vijayate mahāvijayate, (Ku-ru, Ku-ru, Ka-rơ-mâm, Đu-ru, Đu-ru, Va-cha-da-tê, Ma-ha-va-cha-da-tê).धर धर धिरीनिश्वराय चल चल मम विमल मुक्तेलेdhara dhara dhirīniśvarāya, cala cala, mama vamāra muktele, (Đa-ra, Đa-ra, Đi-ri-ni, Sóa-va-rà-da, Cha-la, Cha-la, Ma-ma, va-ma-ra, Mục-kơ-tê-lê).एहि एहि शिन शिन आरषं प्रचलि विष विषं प्राशय |ehi ehi, śina śina, āraṣaṃ pracali viṣa viṣaṃ prāśaya. (Ê-hi, Ê-hi, Sín-na, Sín-na, A-ra-si-âm, Pra-cha-li, Va-sá, Va-sấm, Pra-sá-da).

Xem thêm: Việt Nam Xếp Thứ 2 Trong Bảng Tổng Sắp Huy Chương Sea Games 30

हुरु हुरु मर हुलु हुलु ह्रिह्huru huru mara hulu hulu hrih (Hu-ru, Hu-ru, Mà-ra, Hu-lu, Hu-lu, Hờ-ri).सर सर सिरि सिरि सुरु सुरु बोधिय बोधियsara sara siri siri suru suru bodhiya bodhiya (Sa-ra, Sa-ra, Sì-ri, Sì-ri, Su-ru, Su-ru, Bồ-đi-da, Bồ-đi-da).बोधय बोधय । मैत्रिय नारकिन्दिbodhaya bodhaya. Maitriya nārakindi (Bô-đà-da, Bô-đà-da, Mai-tri-da, Na-ra-kin-đi).धर्षिनिन भयमान स्वाहा सिद्धाय स्वाहाdharṣinina bhayamāna svāhā siddhāya svāhā (Đa-ri-si-ni-na, ba-da-ma-na, Soa-ha, Si-đi-da-ha, Soa-ha).महासिद्धाय् स्वाहा सिद्धयोगेश्वराय स्वाहाmahāsiddhāya svāhā siddhayogeśvarāya svāhā (Ma-ha-si-đi-da-ha, Soa-ha, Sích-đà-dô-giê, Sóa-rà-da, Soa-ha).नरकिन्दि स्वाहा मारणर स्वाहाnarakindi svāhā māraṇara svāhā (Na-ra-kin-đi, Soa-ha, Mà-ra-na-ra, Soa-ha).शिर संह मुखाय स्वाहा सर्व महा असिद्धाय स्वाहाśira saṃha mukhāya svāhā sarva mahā asiddhāya svāhā (Sí-ra-sâm, À-mục-khà-da, Soa-ha, Sa-rơ-va, Ma-ha-a-sích-đà-da, Soa-ha).चक्र असिद्धाय स्वाहा पद्म हस्त्राय स्वाहाcakra asiddhāya svāhā padma kastāya svāhā (Chắc-kờ-ra, A-sích-đà-da, Soa-ha, Pát-ma-kát-sơ-tà-da, Soa-ha).नारकिन्दि वगलय स्वाहा मवरि शन्खराय स्वाहाnārakindi vagaraya svāhā mavari śankharāya svāhā (Na-ra-kin-đi, Va-ga-rà-da, Soa-ha, Ma-va-ri, Sấn-kơ-rà-da, Soa-ha.).नमः रत्नत्रयाय नमो आर्यवलोकितेश्वराय स्वाहाnamah ratnatrayāya namo āryavalokiteśvarāya svāhā (Na-ma, Rát-na, Tra-dà-da, Na-mô, À-ri-dà-va-lô-ki-tét-soa-ra-da, Soa-ha).ॐ सिधयन्तु मन्त्र पदाय स्वाहाoṃ sidhayantu mantra padāya svāhā (Om, Si-đi-dăn-tu, Man-tờ-ra, Pát-đà-da, Soa-ha.).

Chú Đại Bi giờ đồng hồ Phạn (phiên âm Việt):

Na mô rát mãng cầu tra domain authority da. Na ma a ria va lô ki cơ soa ra da, bô đi giáp toa da, ma ha ngay cạnh toa da, ma ha ka ru ni ka da. Ôm, sa va, ra tía da, su đa na nhiều siê. Mãng cầu más, kri toa, i mam, a ria va lô ki tê soa ram, đa va. Na mô na ra kin đi, ha ra dê, ma ha va đa sa mê. Sa va, a tha đu, su bam, a jê dam, sa va gần kề toa, mãng cầu ma va gần kề toa. Na mô va ga, ma va đu đu.

Ta đia tha: Ôm, a va lô kê, lô ka tê, ka ra tê, ê hi rê, ma ha bô đi cạnh bên toa, sa va sa va, ma la ma la, ma hê, ma hi rê nhiều dam, ku ru ku ru, ka mum, đu ru đu ru, vi ja domain authority tê, ma ha vi ja da tê, đa ra đa ra, đi ri ni, soa ra da, phụ vương la phụ vương la, ma ma, va ma ra, múc tê lê, ê hê ê hê, chin nhiều chin đa, a ra sam, pra thân phụ li, va sa va sam, pra sa da, hu ru hu ru, ma ra, hu ru hu ru hi ri, sa ra sa ra, ham ri đắm đuối ri, su ru su ru, bô đi da, bô đi da, bô nhiều da, bô nhiều da, mai tri da, mãng cầu ra kin đi. Đa đắm say ni na, pa domain authority ma na, soa ha. Sít nhiều da, soa ha. Ma ha sít nhiều da, soa ha. Sít đa dô gê, soa ra da, soa ha. Mãng cầu ra kin đi, soa ha. Ma ra mãng cầu ra, soa ha. đắm đuối ra sam, a mu kha da, soa ha. Sa va, ma ha a sít đa da, soa ha. Chác ra, a sít nhiều da, soa ha. Pát ma kás ta da, soa ha. Na ra kin đi, va ga ra da, soa ha. Ma va ri, san kha ra da, soa ha.

Xem thêm: Bảng Chi Tiêu Hàng Tháng Giúp Quản Lý Tài Chính Hiệu Quả, Mẫu Bảng Chi Tiêu Gia Đình Bằng Excel

Na tế bào rát mãng cầu tra domain authority da. Mãng cầu ma a ria va lô ki cơ soa ra da, soa ha. Ôm, sít dan tu, man tra, pa nhiều da, soa ha.