Thì Hiện Tại Đơn Công Thức

     
2 phương pháp thì hiện tại đơn2.3 3. Câu nghi vấn3 bí quyết dùng thì lúc này đơn vào trường phù hợp thường

Bài viết này nằm trong chuổi bài viết về ngữ pháp tiếng Anh từ cơ phiên bản đến nâng cao. Để ngay lập tức mạch những nội dung quý vị hoàn toàn có thể xem lại nội dung bài bác trước Possessive case (sở hữu cách) Trong bài viết này chúng tôi sẽ cùng quý vị khám phá về Thì bây giờ đơn (Simple Present tense) thông qua đó hiểu rỏ dùng để làm sử dụng một cách chuẩn chỉnh xác trong giờ Anh

Thì lúc này đơn là gì?

The Present Simple tense is one of several forms of present tense in English. It is used lớn describe habits, unchanging situations, general truths, and fixed arrangements. To express habits, general truths, repeated actions or unchanging situations, emotions & wishes:


Thì hiện tại đơn là một những Thì (thời) trong giờ đồng hồ Anh hiện nay đại. Thì hoặc thời ở đấy là khái niệm chỉ về thời khắc, thời hạn gian ra mắt hành động, sự việc.

Bạn đang xem: Thì hiện tại đơn công thức

 Thì bây giờ đơn (Simple Present tense) dùng để mô tả một hành vi mang tính liên tục (regular action), theo kinh nghiệm (habitual action) hoặc hành vi lặp đi lặp lại có tính quy luật, hoặc miêu tả chân lý và sự thật hiển nhiên.

Công thức thì hiện tại đơn


*
*
*
*
*

I am a third-year student in Internal Auditing


Well, my most favorite chiến thắng of clothing is the yellow crop-top. (Món đồ gia dụng tôi mê thích nhất là cái áo crop-top color vàng) (Mở đầu – Speaking part 2 – “Describe your most favorite cống phẩm of clothing” – mô tả mặt hàng mà bạn ưa chuộng nhất)I think students should go to lớn universities rather than vocational training courses. (Tôi cho là sinh viên cần học đh hơn là học tập nghề) (Mở đầu – Speaking part 3)

b. Mô tả thực sự trong Speaking part 1/2/3

Ví dụ:

Advertisements are very relaxing & eye-catching. (Quảng cáo rất mang tính giải trí và bắt mắt) (Sự thật)
Lady Gaga is famous all over the world. (Lady Gaga danh tiếng trên toàn nỗ lực giới) (Sự thật)

Bài tập ứng dụng thì hiện tại đơn

Dưới đấy là một số bài xích tập về thì bây giờ đơn, các bạn xem lời giải ở phía sau.

Exercise 1: cho dạng đúng của động từ trong những câu sau.

1. My mom always …………………………..delicious meals. (make)

2. Charlie…………………………..eggs. (not eat)

3. Susie………………………….shopping every week. (go)

4. ………………………….. Minh and Hoa ………………………….. Khổng lồ work by bus every day? (go)

5. ………………………….. Your parents …………………………..with your decision? (agree)

6. Where……………………..he………………………from? (come)

7. Where ………………………….. Your father …………………………..? (work)

8. Jimmy …………………………… usually ………………………….. The trees. (not water)

9. Who …………………………..the washing in your house? (do)

10. They ………………………….. Out once a month. (eat)

Exercise 2: mỗi câu sau cất MỘT lỗi sai. Tìm với sửa chúng.

1. I often gets up early lớn catch the bus lớn go lớn work.

………………………………………………………………………

2. She teach students in a local secondary school.

………………………………………………………………………

3. They doesn’t own a house. They still have khổng lồ rent one khổng lồ live.

………………………………………………………………………

4. Bui Tien Dung am a famous goalkeeper in the National Football Team.

………………………………………………………………………

7. What bởi vì your sister do?

………………………………………………………………………

8. John và Harry doesn’t go swimming in the lake.

………………………………………………………………………

9. Liam speak Chinese very well.

………………………………………………………………………

10. How often does she goes shopping in the supermarket?

………………………………………………………………………

11. Our dogs aren’t eat bones.

………………………………………………………………………

12. Claire’s parents is very friendly & helpful.

………………………………………………………………………

Exercise 3: Chia hầu hết động từ bỏ sau sinh hoạt thì lúc này đơn để tạo ra thành một bài IELTS Writing task 1 có nghĩa.

” The diagram below shows the stages and equipment used in the cement-making process, & how cement is used khổng lồ produce concrete for building purposes.

Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

The diagrams (1 – illustrate)…………………………….the way in which cement is made and how it is then used in the process of making concrete. Overall, limestone and clay (2-pass)……………………… through four stages before being bagged ready for use as cement which then (3-account) for 15% of the four materials used lớn produce concrete. While the process of making cement (4-use)………………………..a number of tools, the production of concrete (4-require) only a concrete mixer.

Xem thêm: Tập Làm Văn Trang 64 Lớp 4 Sgk Tiếng, Please Wait

In the first stage of making cement, limestone & clay (5-be)……………..crushed together to khung a powder. This powder (6-be)………………then combined in a mixer before passing into a rotating heater which (7-have)………………… constant heat applied at one kết thúc of the tube. The resulting mixture is ground in order to produce cement. The final product is afterwards put into bags ready to be used.

Regarding the second diagram, concrete (8-consist)………………………of mainly gravel, which is small stones, & this makes up 1/2 of the ingredients. The other materials used are sand (25%), cement (15%) and water (10%). These are all poured into a concrete mixer which continually rotates to lớn combine the materials and ultimately produces concrete.”

(187 words, Band 9.0)

Exercise 4: trả lời những thắc mắc sau sử dụng những trạng trường đoản cú tần suất ở trong phần lý thuyết.

1. How often vày you buy a new chiến thắng of clothing?

…………………………………………………………………….

2. When vày you often eat breakfast in the morning?

…………………………………………………………………….

3. What bởi vì you do?

…………………………………………………………………….

4. Vì you have a pet?

…………………………………………………………………….

5. Are you afraid of spiders?

…………………………………………………………………….

Exercise 5: đến dạng đúng của các từ trong ngoặc để chế tạo ra thành câu bao gồm nghĩa.

1. It (be)………………a fact that điện thoại thông minh (help)………………..us a lot in our life.

2. I often (travel)………………..to some of my favorite destinations every summer.

3. Our Math lesson usually (finish)…………………….at 4.00 p.m.

4. The reason why Susan (not eat)……………………….meat is that she (be)…………a vegetarian.

5. People in Ho bỏ ra Minh thành phố (be)………..very friendly và they (smile)………………a lot.

6. The flight (start)………………..at 6 a.m every Thursday.

7. Peter (not study)…………………………very hard. He never gets high scores.

8. I like oranges & she (like)……………..apples.

9. My mom and my sister (cook)…………………….lunch everyday.

Xem thêm: Nghị Luận Về Sự Chia Sẻ Trong Cuộc Sống, Dẫn Chứng Về Sự Sẻ Chia Trong Cuộc Sống

10. They (have)…………………breakfast together every morning.

Đáp án bài xích tập thì hiện tại đơn

Exercise 1:

1. Makes

2. Doesn’t eat

3. Goes

4. Do…go

5. Do…agree

6. Does…come

7. Does…work

8. Doesn’t usually water

9. Does

10. Eat

 

Exercise 2:

1. Gets => get

2. Teach => teaches

3. Doesn’t => don’t

4. Am => is

5. Vị your => does your

6. Doesn’t => don’t

7. Speak => speaks

8. Goes => go

9. Aren’t => don’t

10. Is => are

 

Exercise 3:

1. Illustrate

2. Pass

3. Accounts

4. Uses

5. Are

6. Is

7. Has

8. Consists

 

Exercise 4: (Tùy vào ghê nghiệm cá nhân của các bạn)

Exercise 5:

1. Is, helps

2. Travel

3. Finishes

4. Doesn’t eat, is

5. Are, smile

6. Starts

7. Doesn’t study

8. Likes

9. Cook

10. Have