Thông Tư 35 Bộ Y Tế

     
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vì chưng chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ xem được trực thuộc tính của Văn bản. các bạn chưa xem được hiệu lực của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời các bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại phía trên
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vị chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ coi được ở trong tính
của Văn bản. chúng ta chưa xem được hiệu lực thực thi của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn bản gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký tài khoản tại đây
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vì chưng chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ xem được thuộc tính
của Văn bản. chúng ta chưa xem được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký tài khoản tại trên đây
Theo dõi hiệu lực thực thi Văn phiên bản 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="SoSanhVBThayThe()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn bạn dạng thay vậy Văn phiên bản song ngữ

Thông bốn 35/2021/TT-BYT sửa đổi Khoản 1 Điều 9 Thông tư 30/2020/TT-BYT gợi ý Nghị định 146/2018/NĐ-CP khuyên bảo Luật bảo hiểm y tế do bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế ban hành


*

BỘ Y TẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 35/2021/TT-BYT

Hà Nội, ngày 31 mon 12 năm 2021

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 9 THÔNG TƯ SỐ 30/2020/TT-BYT NGÀY 31THÁNG 12 NĂM 2020 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH chi TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN BIỆNPHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 146/2018/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM2018 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH đưa ra TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀUCỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 mon 11 năm 2008 đã có được sửa đổi, bổ sung một số điềutheo Luật bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CPngày 17 mon 10 năm 2018 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể và lý giải biệnpháp thi hành một số trong những điều của Luật bảo đảm y tế;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CPngày trăng tròn tháng 6 năm 2017 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức cơ cấu tổ chức của bộ Y tế;

Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Bảohiểm y tế,

Bộ trưởng cỗ Y tế phát hành Thôngtư sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 Thông tứ số 30/2020/TT-BYTngày 31 tháng 12 năm 2020 của bộ trưởng cỗ Y tế quy định cụ thể và hướng dẫnbiện pháp thi hành một số trong những điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 mon 10năm 2018 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn giải pháp thi hành một sốđiều của Luật bảo đảm y tế.

Bạn đang xem: Thông tư 35 bộ y tế

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều9 Thông bốn số 30/2020/TT-BYT ngày 31 mon 12năm 2020 của cục trưởng cỗ Y tế quy định cụ thể và phía dẫn biện pháp thihành một trong những điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 củaChính che quy định cụ thể và phía dẫn giải pháp thi hành một vài điều của LuậtBảo hiểm y tế như sau:

“1. Việc chuyển triển khai dịch vụ cậnlâm sàng được thực hiện theo nguyên tắc tương xứng với yêu mong về trình độ chuyên môn kỹthuật trong khám bệnh, chữa bệnh, đảm bảo an toàn quyền lợi của ngườitham gia bảo hiểm y tế cùng theo danh mục như sau:

a) dịch vụ cận lâm sàng thuộc danh mụcdịch vụ nghệ thuật y tế được ban ngành nhà nước gồm thẩm quyền phê duyệt mang đến cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh và đã được thực hiện tại đại lý khám bệnh, chữa trị bệnhnhưng tại thời điểm chỉ định sử dụng cho những người bệnh, các đại lý khám bệnh, trị bệnhđó không tiến hành được;

b) thương mại dịch vụ cận lâm sàng không thuộcdanh mục thương mại dịch vụ kỹ thuật y tế được phòng ban nhà nước bao gồm thẩmquyền phê coi ngó cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng thực tế quan trọng cho cáchoạt động trình độ theo quy định của bộ trưởng bộ Y tế về quản lý, chẩn đoánvà điều trị trong thăm khám bệnh, chữa bệnh thì được quỹ bảo đảm y tế giao dịch thanh toán đốivới những trường hợp điều trị nội trú từ con đường huyện trở lên, trừ trường hợp quyđịnh tại điểm c khoản này;

c) dịch vụ thương mại cận lâm sàng ko thuộcdanh mục dịch vụ thương mại kỹ thuật y tế được cơ quan nhà nước tất cả thẩm quyền phê xem xét chocơ sở thăm khám bệnh, chữa dịch nhưng thực tế cần thiết cho các chuyển động chuyên môntheo quy định của cục trưởng cỗ Y tế về quản lí lý, chẩn đoán và chữa bệnh trongkhám bệnh, trị bệnh đối với một số căn bệnh truyền nhiễm, gồm: Lao, Viêm gan B,Viêm gan C, HIV/AIDS, SARS-CoV-2, Sốtxuất máu thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán so với các trường hợp thăm khám bệnh,chữa bệnh ngoại trú và nội trú từ con đường huyện trở lên đối với các dịch vụ kỹthuật xét nghiệm trong Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Người đứng đầu tư mạnh sở thăm khám bệnh, chữabệnh bảo đảm y tế địa thế căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi vận động chuyên môn đượccấp gồm thẩm quyền phê chăm chút và những quy định tại các điểm a, b và c khoản này nhằm lập danh sách các dịch vụ cận lâm sàng cầnchuyển cùng gửi mang đến cơ quan bảo đảm xã hội nơi ký kết hợp đồng đi khám bệnh, chữa trị bệnhbảo hiểm y tế nhằm biết và ký bổ sung cập nhật phụ lục đúng theo đồng đi khám bệnh, chữa dịch bảohiểm y tế trước lúc thực hiện.”.

Điều 2. Hiệu lựcthi hành

Thông tư này có hiệu lực thực hành kểtừ ngày 15 mon 02 năm 2022.

Điều 3. Trách nhiệmthi hành

Vụ trưởng Vụ bảo đảm y tế, Chánh Vănphòng Bộ, Chánh điều tra Bộ, Vụ trưởng những Vụ, viên trưởng các Cục, Tổng Cụctrưởng Tổng cục thuộc bộ Y tế và những cơ quan, tổ chức, cá thể có tương quan chịutrách nhiệm thực hành Thông tứ này.

Trong quy trình thực hiện, nếu có khókhăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá thể phản ánh đúng lúc về BộY tế (Vụ bảo đảm y tế) giúp thấy xét, giải quyết./.

khu vực nhận: - Ủy ban làng hội của Quốc hội; - Văn phòng chính phủ (Công báo; Cổng thông tin điện tử CP); - Bộ, cơ quan ngang bộ, phòng ban thuộc chủ yếu phủ; - truy thuế kiểm toán nhà nước; - bộ Tư pháp (Cục chất vấn VBQPPL); - bộ trưởng liên nghành (để báo cáo); - các Thứ trưởng cỗ Y tế; - bảo hiểm xã hội Việt Nam; - ubnd tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương; - Sở Y tế tỉnh, tp trực thuộc Trung ương; - Y tế những Bộ, ngành; - những đơn vị trực trực thuộc Bộ; - các Vụ, Cục, Tổng cục, văn phòng Bộ, điều tra Bộ; - Cổng thông tin điện tử cỗ Y tế; - hiệp hội cộng đồng Bệnh viện tứ nhân Việt Nam; - Lưu: VT, PC, bảo hành (05 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG è Văn Thuấn

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỊCH VỤ CẬN LÂM SÀNG(Ban hành hẳn nhiên Thông tứ số: 35/2021/TT-BYT ngày 31 mon 12 năm 2021 của cục trưởng cỗ Y tế)

STT

Tên thương mại & dịch vụ xét nghiệm cận lâm sàng

Mã tương đương

Mã danh mục kỹ thuật theo TT43, TT50, TT21

1.

Xét nghiệm đếm số lượng CD3 - CD4 - CD8

22.0342.1225

22.342

2.

HIV đo sở hữu lượng Real-time PCR

24.0179.1719

24.179

3.

HIV đo cài lượng hệ thống tự động

24.0180.1662

24.180

4.

HIV DNA Real-time PCR

24.0178.1719

24.178

5.

HIV kháng thuốc giải trình tự gene

24.0181.1721

24.181

6.

HIV Ab kiểm tra nhanh

24.0169.1616

24.169

7.

HIV Ag/Ab demo nhanh

24.0170.2042

24.170

8.

HIV Ab miễn dịch cung cấp tự động

24.0171.1617

24.171

9.

HIV Ab miễn dịch tự động

24.0172.1617

24.172

10.

HIV Ag/Ab miễn dịch phân phối tự động

24.0173.1661

24.173

11.

HIV Ag/Ab miễn dịch tự động

24.0174.1661

24.174

12.

HIV khẳng định (*)

24.0175.1663

24.175

13.

HCV đo mua lượng Real-time PCR

24.0151.1654

24.151

14.

HCV đo download lượng khối hệ thống tự động

24.0152.1653

24.152

15.

HBsAg định lượng

24.0121.1647

24.121

16.

HBV đo cài đặt lượng Real-time PCR

24.0136.1651

24.136

17.

HBV đo mua lượng hệ thống tự động

24.0137.1650

24.137

18.

HCV Ab test nhanh

24.0144.1621

24.144

19.

HCV Ag/Ab miễn dịch buôn bán tự động

24.0147.1622

24.147

20.

HCV Ag/Ab miễn dịch tự động

24.0148.1622

24.148

21.

HCV vi xử lý core Ag miễn kháng tự động

24.0149.1652

24.149

22.

HCV Ab miễn kháng tự động

24.0146.1622

24.146

23.

HCV Ab miễn dịch buôn bán tự động

24.0145.1622

24.145

24.

HCV genotype Real-time PCR

24.0153.1718

24.153

25.

Định lượng Albumin

23.0007.1494

23.7

26.

Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine)

23.0018.1457

23.18

27.

Định lượng PIVKA (Proteins Induced by vi-ta-min K Antagonism or Absence)

22.0077.1233

22.77

28.

Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các thương hiệu khác: TQ; xác suất Prothrombin) bằng máy tự động

22.0001.1352

22.1

29.

Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các thương hiệu khác: TQ; tỷ lệ Prothrombin) bằng máy bán tự động

22.0002.1352

22.2

30.

Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các thương hiệu khác: TQ; tỷ lệ Prothrombin) phương thức thủ công

22.0003.1351

22.3

31.

Định lượng Bilirubin trực tiếp

23.0025.1493

23.25

32.

Định lượng Bilirubin loại gián tiếp

23.0026.1493

23.26

33.

Định lượng Bilirubin toàn phần

23.0027.1493

23.27

34.

HBsAg miễn dịch tự động

24.0119.1649

24.119

35.

Xem thêm: Làm 1 Bài Thơ Lục Bát

HBsAb định lượng

24.0124.1619

24.124

36.

HBc total miễn dịch cung cấp tự động

24.0128.1618

24.128

37.

HBc total miễn dịch tự động

24.0129.1618

24.129

38.

HBc IgM miễn dịch phân phối tự động

24.0125.1614

24.125

39.

HBc IgM miễn kháng tự động

24.0126.1614

24.126

40.

HBeAg miễn dịch phân phối tự động

24.0131.1644

24.131

41.

HBeAg miễn kháng tự động

24.0132.1644

24.132

42.

HBeAb miễn dịch chào bán tự động

24.0134.1615

24.134

43.

HBeAb miễn kháng tự động

24.0135.1615

24.135

44.

AFB thẳng nhuộm Ziehl-Neelsen

24.0017.1714

24.17

45.

AFB trực tiếp nhuộm huỳnh quang

24.0018.1611

24.18

46.

Mycobacterium tuberculosis nuôi cấy môi trường xung quanh lỏng

24.0019.1685

24.19

47.

Mycobacterium tuberculosis nuôi cấy môi trường thiên nhiên đặc

24.0020.1684

24.20

48.

Mycobacterium tuberculosis Mantoux

24.0021.1693

24.21

49.

Mycobacterium tuberculosis phòng thuốc sản phẩm 1 môi trường thiên nhiên đặc

24.0022.1683

24.22

50.

Mycobacterium tuberculosis kháng thuốc sản phẩm 1 môi trường thiên nhiên lỏng

24.0023.1678

24.23

51.

Mycobacterium tuberculosis kháng thuốc mặt hàng 2 môi trường xung quanh đặc

24.0024.1679

24.24

52.

Mycobacterium tuberculosis kháng thuốc sản phẩm 2 môi trường xung quanh lỏng

24.0025.1686

24.25

53.

Mycobacterium tuberculosis kháng thuốc PZA môi trường lỏng

24.0026.1680

24.26

54.

Mycobacterium tuberculosis định danh và chống RMP Xpert

24.0028.1682

24.28

55.

Mycobacterium tuberculosis đa chống LPA

24.0029.1681

24.29

56.

Mycobacterium tuberculosis siêu phòng LPA

24.0030.1688

24.30

57.

Mycobacterium tuberculosis PCR hệ thống tự động

24.0031.1686

24.31

58.

Mycobacterium tuberculosis Real-time PCR

24.0032.1687

24.32

59.

Influenza virut A, B Real-time PCR (*)

24.0244.1670

24.244

60.

Coronavirus Real-time PCR

24.0235.1719

24.235

61.

Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR

24.0235.1719.SC2

62.

Enterovirus Real-time PCR

24.0230.1719

24.230

63.

Leptospira PCR

24.0081.1719

24.81

64.

Neisseria meningitidis PCR

24.0058.1686

24.58

65.

Dengue vi khuẩn IgM/IgG thử nghiệm nhanh

24.0187.1637

24.187

66.

JEV IgM miễn dịch chào bán tự động

24.0246.1673

24.246

67.

Dengue virus serotype PCR

24.0192.1686

24.192

68.

Virus Real-time PCR

24.0115.1719

24.115

69.

Chlamydia Real-time PCR

24.0065.1719

24.65

70.

Neisseria gonorrhoeae Real-time PCR

24.0052.1719

24.52

71.

NTM (Non tuberculosis mycobacteria) nuôi cấy môi trường lỏng

24.0035.1685

24.35

72.

NTM (Non tuberculosis mycobacteria) nuôi cấy môi trường xung quanh đặc

24.0036.1684

24.36

73.

NTM (Non tuberculosis mycobacteria) định danh LPA

24.0037.1691

24.37

74.

NTM (Non tuberculosis mycobacteria) định danh Real-time PCR

24.0038.1651

24.38

Ghi chú: các từ viết tắt trên Phụ lục:

- TT43: Thông tứ số 43/2013/TT-BYT ngày11 mon 12 năm trước đó của bộ trưởng Bộ Y tế Quy định cụ thể phân đường chuyênmôn kỹ thuật đối với hệ thống đại lý khám bệnh, chữa trị bệnh.

- TT50: Thông tư số 50/2014/TT-BYTngày 26 mon 12 năm năm trước của bộ trưởng Bộ Y tế quy định câu hỏi phân nhiều loại phẫu thuật,thủ thuật cùng định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật.

Xem thêm: Trung Bình Cộng Của Các Số Chẵn Có 3 Chữ Số Chẵn Có 3 Chữ Số Chia Hết Cho 9

- TT21: Thông tứ số 21/2017/TT-BYTngày 10 mon 5 năm 2017 của bộ trưởng cỗ Y tế sửa đổi bổ sung danh mục kỹ thuậttrong xét nghiệm bệnh, trị bệnh ban hành kèm theo Thông tứ số 43/2013/TT-BYT.