THÔNG TƯ 66 VỀ PCCC

     
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vì chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ coi được thuộc tính của Văn bản. bạn chưa xem được hiệu lực thực thi của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký tài khoản tại đây
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vày chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ coi được ở trong tính
của Văn bản. bạn chưa coi được hiệu lực hiện hành của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký tài khoản tại đây
Theo dõi hiệu lực thực thi Văn phiên bản 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="SoSanhVBThayThe()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn phiên bản thay cầm cố Văn bạn dạng song ngữ

Thông tư 36/2018/TT-BCA sửa thay đổi Thông tư 66/2014/TT-BCA chỉ dẫn Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn phương tiện Phòng cháy và chữa trị cháy và luật pháp Phòng cháy và chữa cháy sửa thay đổi do bộ trưởng Bộ Công an phát hành


*

BỘ CÔNG AN -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 36/2018/TT-BCA

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2018

THÔNGTƯ

SỬAĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 66/2014/TT-BCA NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH bỏ ra TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNHSỐ 79/2014/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2014 QUY ĐỊNH đưa ra TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀUCỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬTPHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Căn cứ luật Phòng cháy và chữa trị cháy vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của mức sử dụng Phòng cháy vàchữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày31 tháng 7 năm năm trước quy định cụ thể thi hành một số trong những điềucủa cách thức Phòng cháy và chữa trị cháy và công cụ sửa đổi, bổ sung một số điều của LuậtPhòng cháy và chữa trị cháy;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày06 mon 8 năm 2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức củaBộ Công an;

Theo đề nghị của cục trưởng cục Cảnhsát chống cháy, trị cháy cùng cứu nạn, cứu giúp hộ;

Bộ trưởng cỗ Công an ban hành Thông tưsửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Thông bốn số 66/2014/TT-BCA ngày 16 mon 12năm 2014 của bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số trong những điều củaNghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 mon 7 năm năm trước quy địnhchi tiết thi hành một vài điều của phương pháp Phòng cháy và chữa cháy và phương pháp sửa đổi,bổ sung một số trong những điều của phép tắc Phòng cháy cùng chữacháy.

Bạn đang xem: Thông tư 66 về pccc

Điều 1. Sửa đổi, bổsung một số điều của Thông bốn số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộtrưởng bộ Công an quy định cụ thể thi hành một số trong những điều của Nghị định số79/2014/NĐ-CP ngày 31 mon 7 năm năm trước quy định cụ thể thi hành một trong những điều củaLuật phòng cháy và chữa cháy và phương tiện sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của LuậtPhòng cháy và trị cháy (sau phía trên viết gọn gàng là Thông tứ số 66/2014/TT-BCA)

1. Bỏ những cụm tự sau:“Giám đốc cảnh sát phòng cháy và chữa trị cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương (sau đây viết gọn là cảnh sát phòng cháy và trị cháy cấp tỉnh)” tại khoản 4 Điều 6; “Cảnh liền kề phòng cháyvà chữa cháycấptỉnh” tạiđiểm a, điểm b khoản 5 Điều 7; “Giám đốc công an phòng cháyvà chữa trị cháy cấp cho tỉnh” tại khoản 6 Điều 16 với điểm b khoản 2 Điều19.

2. Sửa đổi khoản 3 Điều 12 như sau:

“a) chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho xã,người đứng đầu cơ quan, tổ chức phê duyệt phương án chữa cháy của các đại lý đối vớicơ sở không thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP thuộcphạm vi trách nhiệm làm chủ của mình;

b) Trưởng chống Phòng công an phòngcháy, chữa cháy với cứu nạn, cứu hộ cứu nạn Công an cung cấp tỉnh phê duyệt cách thực hiện chữacháy của cơ sở đối với cơ sở biện pháp tại Phụ lục II phát hành kèm theo Nghị địnhsố 79/2014/NĐ-CP; cách thực hiện chữa cháy của công an phòng cháy và trị cháy đốivới cơ sở, khu cư dân thuộc phạm vi địa bàn quản lý; ngôi trường hợp quan trọng đặc biệt doGiám đốc Công an cấp cho tỉnh phê duyệt;

c) quản trị Ủy ban dân chúng tỉnh,thành phố trực thuộc tw phê duyệt phương pháp chữa cháy của Cảnh sátphòng cháy và trị cháy so với cơ sở trên địa phận cấp xã giáp ranh của nhị tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương và giải pháp chữa cháy có huy động lực lượng,phương nhân thể của Quân nhóm đóng sống địa phương;

d) cục trưởng Cục cảnh sát phòng cháy,chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cứu nạn phê duyệt cách thực hiện chữa cháy của công an phòngcháy và chữa trị cháy có huy động lực lượng, phương tiện của không ít tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương”.

3. Thay thế cụm từ“các điểm b, c, d, đ cùng e Khoản 3 Điều này” trên điểmb khoản 4 Điều 12 bằng cụm từ “các điểm b, c cùng d Khoản 3 Điều này”; nhiều từ“Giám đốc cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp cho tỉnh” trên điểm b khoản5 Điều 18 bởi cụm tự “Trưởng chống Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy vàcứu nạn, cứu nạn Công an cấp tỉnh được cỗ Công an giao trách nhiệm kiểm định phươngtiện phòng cháy và trị cháy”; các từ “Giám đốc cảnh sát phòng cháy và trị cháycấp tỉnh” tại điểm c khoản 5 Điều 18 bằngcụm từ bỏ “Trưởng phòng Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa trị cháy cùng cứu nạn, cứu vớt hộCông an cấp tỉnh”.

4. Thay thế sửa chữa mẫu temkiểm định phương tiện phòng cháy và trị cháy (Mẫu số PC20) phát hành kèm theoThông tứ số 66/2014/TT-BCA bằng Mẫu số PC20 ban hành kèm theo Thông tứ này.

Điều 2. Hiệu lực thực thi vàtrách nhiệm thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kểtừ ngày ký.

Xem thêm: Từ Cò Kè Bớt Một Thêm Hai Là Gì? Cò Kè Bớt Một Thêm Hai

2. Trọng trách thi hành:

a) viên trưởng Cục cảnh sát phòng cháy,chữa cháy và cứu nạn, cứu nạn có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc bài toán thựchiện Thông tứ này.

b) Thủ trưởng những đơn vị trực ở trong BộCông an, người có quyền lực cao Công an tỉnh, thành phố trực thuộc tw và những tổ chức,cá nhân bao gồm liên quan phụ trách thi hành Thông bốn này.

Trong quy trình thực hiện tại Thông tưnày, nếu bao gồm khó khăn, vướng mắc, Công an những đơn vị, địa phương report về BộCông an (qua Cục công an phòng cháy, chữa cháy cùng cứu nạn, cứu hộ) để kịp thờihướng dẫn./.

địa điểm nhận: - các Bộ, ban ngành ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ; - Các bạn hữu Thứ trưởng cỗ Công an; - UBND những tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương; - những đơn vị trực thuộc cỗ Công an; - Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Cục bình chọn văn bạn dạng quy phạm pháp luật bộ Tư pháp; - Công báo; - Lưu: VT, C07.

BỘ TRƯỞNG Thượng tướng tô Lâm

TEM KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Mẫu A

Ghi chú:

Bộ Công an (Công an thức giấc (thành phố)):Kiểu chữ Times NewRoman in hoa, khuôn khổ chữ 11;

Cục cảnh sát PCCCvà CNCH: thứ hạng chữ Times New Roman, in hoa, in đậm,cỡ chữ 12;

Phòng công an PCCC cùng CNCH: hình trạng chữ TimesNew Roman, in hoa, in đậm, khuôn khổ chữ 12;

Đã kiểm định: phong cách chữ TimesNew Roman in hoa, in đậm, khuôn khổ chữ 12;

Tên, mã hiệu phương tiện: kiểu chữTimes New Roman, in đậm, kích thước chữ 12;

Số kiểm định: mẫu mã chữ Times NewRoman, khuôn khổ chữ 12;

Ngày kiểm định: loại chữ Times NewRoman, kích thước chữ 12.

Xem thêm: Giấc Mơ Vô Hình Chu Bin ( Hot Tháng 12 / 2010 ), Lời Bài Hát Giấc Mơ Vô Hình

Mu B

Ghi chú:

Bộ Công an (Công an thức giấc (thành phố)):Kiểu chữ TimesNew Roman in hoa cỡ chữ 5,5;

Cục công an PCCCvà CNCH: phong cách chữ Times New Roman, in hoa, in đậm, độ lớn chữ 6;

Phòng công an PCCC cùng CNCH: kiểu chữTimes New Roman, in hoa, in đậm, kích cỡ chữ 6;

Đã kiểm định: hình dạng chữ Times NewRoman, cỡ chữ 5,5;

Tên, mã hiệu PT: kiểu dáng chữ Times NewRoman, cỡ chữ 6;

Số KĐ: hình dáng chữTimes New Roman, khuôn khổ chữ 6;

Ngày kiểm định: dạng hình chữ Times NewRoman, cỡ chữ 6.

Mu C

Ghi chú:

Cục công an PCCCvà CNCH (Phòng CS PCCC&CNCH): dạng hình chữ Times New Roman in hoa, đậm, kích thước chữ36;