Tính từ chỉ người trong tiếng anh

     

“TIMMY hướng đến mục tiêu kiến thiết một chương trình đào tạo và huấn luyện được thiêt kế dành riêng riêng cho người đi làm với phần đông nội dung và khả năng sát với môi trường công sở. Tiếp cận vấn đề theo phương pháp “Learning-By-Doing” nhằm học viên có thể vận dụng vào công việc thực tế ngay sau mỗi buổi học.”

Đăng ký ngay


Bạn đang xem: Tính từ chỉ người trong tiếng anh


*Xem thêm: Thế Nào Là Sự Sinh Trưởng Của Vật Nuôi Là Sự Sinh Trưởng Và Phát Dục?

*

*Xem thêm: Mâm Ngủ Quả Ngày Tết 2022: Ý Nghĩa, Cách Sắp Xếp Đúng, Mâm Ngũ Quả Ngày Tết Đúng Phong Tục Truyền Thống

*

Cheerful /’t∫iəful/: vui mừng, hớn hở, tươi cười, phấn khởi

Funny /’fʌni/: Vui vẻ

Happy /’hæpi/: vui vẻ

Humorous /’hju:mərəs/: Hài hước

Optimistic /,ɒpti’mistik/: Lạc quan

Witty /ˈwɪti/: dí dỏm

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH THÂN THIỆNAdaptable /ə’dæptəbl/: hoàn toàn có thể thích nghi, rất có thể thích ứng

Adorable /ə’dɔ:rəbl/: xứng đáng yêu, đáng quý mến

Affectionate /ə’fek∫nit/: thân mật, trìu mến

Gentle /ˈdʒentl/: hiền khô hòa, dịu dàng

Friendly /frendli/: thân thiện

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH TÍCH CỰCBrave /breɪv/: dũng cảm, can đảm

Brilliant /ˈbrɪliənt/: tài ba, xuất chúng

Boundless /’baundlis/: vô hạn, bao la, không bờ bến

Bright /braɪt/: sáng sủa dạ, thông minh, nhanh trí, sáng sủa sủa, rực rỡ, sáng ngời,

rạng rỡ

Calm /kɑːm/: điềm tĩnh

Cautious /ˈkɔːʃəs/: cẩn trọng

Charming /ˈtʃɑːmɪŋ/: mê hoặc, quyến rũ

Childish /ˈtʃaɪldɪʃ/: trẻ em con

Clever /ˈklevər/: khôn ngoan

Considerate /kənˈsɪdərət/: chu đáo

Cooperative /kəʊˈɒpərətɪv/: có tinh thần hợp tác

Courageous /kəˈreɪdʒəs/: gan dạ

Creative /kriˈeɪtɪv/: sáng tạo

Daring /ˈdeərɪŋ/: táo bị cắn dở bạo

Generous /’dʒenərəs/: rộng lớn lượng, hào phóng, thịnh soạn, khoan hồng

Gentle /’dʒentl/: nhân từ lành, vơi dàng, vơi nhàng, hòa nhã

Glib /glib/: lém lỉnh, liến thoắng

Good /gʊd/: cừ, tốt, giỏi, đảm đang, được việc

Gorgeous /’gɔ:dʒəs/: tuyệt đẹp, đẹp đẽ, tốt vời

Faithful /ˈfeɪθfl/: phổ biến thủy

Hardworking /ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ/: chuyên chỉ

Honest /ˈɒnɪst/: trung thực

Humble /ˈhʌmbl/: khiêm tốn, rún nhường

Imaginative /ɪˈmædʒɪnətɪv/: có trí tưởng tượng phong phú

Intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/: thông minh

Impartial /im’pɑ:∫əl/: công bằng, ko thiên vị, vô tư

Industrious /in’dʌstriəs/: đề nghị cù, siêng năng

Instinctive /in’stiηktiv/: theo phiên bản năng, do bản năng

Loyal /ˈlɔɪəl/: trung thành

Mature /məˈtʃʊər/: trưởng thành

Merciful /’mə:siful/: nhân từ, khoan dung

Modern /’mɔdən/: hiện nay đại, tân thời

Naive /naɪˈiːv/: ngây thơ

Patriotic /ˌpeɪtriˈɒtɪk/: yêu nước

Polite /pəˈlaɪt/: kế hoạch thiệp

Responsible /rɪˈspɒnsəbl/: có trách nhiệm

Romantic /rəʊˈmæntɪk/: lãng mạn

Serious /ˈsɪəriəs/: đứng đắn, nghiêm túc

Skilful /ˈskɪlfl/: thành thục, khéo léo

Smart /smɑːt/: sáng sủa, gọn gàng

Soft /’sɒfti/: dịu dàng

Studious /ˈstjuːdiəs/: chuyên học

Strict /strɪkt/: nghiêm khắc

Strong /strɒŋ/: táo bạo mẽ

Vulnerable /ˈvʌlnərəbl/: ao ước manh, dễ dẫn đến tổn thương

Weak /wiːk/: yếu hèn đuổi

Wise /waɪz/: thông thái

Tolerant /ˈtɒlərənt/: khoan dung

Trustworthy /ˈtrʌstwɜːði/: xứng đáng tin cậy

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH HƯỚNG NỘIAbove-board /ə’bʌv’bɔ:d/: trực tiếp thắn, không bít đậy, không đậy giếm

Cagey /’keidʒi/ or cagy /’keidʒi/: kín đáo đáo, khó khăn gần, không túa mở

Cold /kould/: giá buốt lùng

Introverted /’intrəvə:tid/: hướng nội, nhút nhát

Independent /ˌɪndɪˈpendənt/: độc lập

Individualistic: theo công ty nghĩa cá nhân

Gullible /ˈɡʌləbl/: solo thuần, cả tin

Lonely /ˈləʊnli/: cô đơn

Mysterious /mɪˈstɪəriəs/: túng ẩn

Quiet /ˈkwaɪət/: yên lặng

Shy /ʃaɪ/: nhút nhát

Thoughtful /ˈθɔːtfl/: trầm tư, chín chắn

Understanding /,ʌndə’stændiη/: phát âm biết

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH HƯỚNG NGOẠIAdventurous /ədˈventʃərəs/: mê say phiêu lưu

Active /’æktiv/: tích cực, cấp tốc nhẹn, lanh lợi

Agreeable /ə’gri:əbl/: dễ chịu, dễ dàng thương, vui lòng, sẵn sàng, tán thành

Aggressive /ə’gresiv/: tháo dỡ vát, xông xáo, năng nổ

Alert /ə’lə:t/: cảnh giác, lanh lợi, thức giấc táo

Alluring /ə’lujəriη/: quyến rũ, lôi cuốn, cám dỗ, có duyên, làm say mê, làm cho xiêu lòng

Beneficent /bi’nefisənt/: hay có tác dụng phúc, hay thao tác thiện, trường đoản cú tâm, mến người, nhân từ

Benign /bi’nain/ or benignant /bi’nignənt/: tốt, nhân từ, dịu hiền

Capable /’keipəbl/: có năng lực, thạo, giỏi, bao gồm khả năng

Carefree /ˈkeəfriː/: vô lo vô nghĩ

Curious /ˈkjʊəriəs/: tò mò

Easy-going /ˌiːzi.ˈɡəʊɪŋ/: dễ tính, phía ngoại

Extroverted /’ekstrəvə:tid/: hướng ngoại

Eager /ˈiːɡər/: sức nóng tình

Energetic /ˌenəˈdʒetɪk/: hoạt bát

Enthusiastic /in,θju:zi’æstik/: nhiệt độ tình, hăng hái

Generous /ˈdʒenərəs/: rộng rãi, rộng lớn lượng

Open-minded /,əʊpən’maindid/: toá mở, khoáng đạt, phóng khoáng

Out going /aʊt ‘gəʊiη/: cởi mở, thoải mái

Helpful /ˈhelpfl/: xuất xắc giúp đỡ

Kind /kaind/ : tốt bụng

Mischievous /ˈmɪstʃɪvəs/: tinh nghịch

Resourceful /rɪˈsɔːsfl/: dỡ vát, khôn khéo

Self-confident /ˌself.ˈkɒnfɪdənt/: từ tin

Timid /ˈtɪmɪd/: rụt rè

Talkative /ˈtɔːkətɪv/: hoạt ngôn

Upbeat /’ʌpbi:t/: lạc quan, vui vẻ

Vigorous /’vigərəs/: hoạt bát, đầy sinh lực, mạnh mẽ khỏe, cường tráng

Vivacious /vi’vei∫əs/: sôi nổi, hoạt bát, lanh lợi

Tính từ chỉ tính bí quyết kiêu ngạoArrogant /’ærəgənt/: kiêu căng, kiêu ngạo, ngạo mạn

Bossy /ˈbɒsi/: hay sai bảo bạn khác

Conceited /kənˈsiːtɪd/: trường đoản cú phụ, kiêu ngạo, tự phụ tự đại

Haughty /’hɔ:ti/: kiêu căng, ngạo nghễ

Vain /vein/: kiêu ngạo, tự phụ

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH TIÊU CỰC

Ambitious /æmˈbɪʃəs/: tham vọng

Angry /’æηgri/: giận dữ, tức giận, cáu

Artful /’ɑ:tful/: xảo quyệt, tinh ranh, ma mãnh, lắm mưu mẹo

Ashamed /ə’∫eimd/: xấu hổ, hổ thẹn, ngượng

Avaricious /,ævə’ri∫əs/: hám lợi, tham lam

Awful /’ɔ:ful/: rất cạnh tranh chịu, giận dữ vô cùng

Bad-tempered /’bæd’tempəd/: xuất xắc cáu, xấu tính, dễ dàng nổi nóng

Badly-behaved /’bædli bɪˈheɪvd/: thô lỗ

Blackguardly /’blægɑ:dli/: đê tiện, tục tĩu

Blunt /blʌnt/: không ý tứ, lỗ mãng, toạc móng heo (lời nói)

Brash /bræ∫/ (Ame.): lếu láo, lếu láo xược

Careless /’keəlis/: bất cẩn, sơ suất, lơ đễnh, cẩu thả

Caddish /’kædi∫/: vô giáo dục, đểu cáng

Capricious /kə’pri∫əs/: thất thường, đồng bóng

Crazy /ˈkreɪ.zi/: điên, điên cuồng, ngớ ngẩn xuẩn

Cross /krɔs/: bực mình, cáu gắt (to be cross with somebody: cáu với ai đó)

Crotchety /’krɔt∫iti/: cộc cằn

Crude /kru:d/: thô lỗ, lỗ mãng, thô bạo, thô bỉ

Cunning /’kʌniη/: xảo quyệt, ranh vặt, láu cá, xảo trá

Cold-blooded /kould blʌdid/: nhẫn tâm, tàn ác, có máu lạnh

Coherent /kou’hiərənt/: mạch lạc, chặt chẽ

Clumsy /’klʌmzi/: dềnh dang về, lóng ngóng

Cynical /’sinikəl/: tuyệt hoài nghi,hay chỉ trích cay độc, giỏi nhạo báng, giễu cợt cợt