Tổng 3 số lẻ liên tiếp bằng 597

  -  
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 597/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 29 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 THỊ XÃ SÔNGCẦU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Bạn đang xem: Tổng 3 số lẻ liên tiếp bằng 597

Phê duyệt y Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xãSông Cầu, với những chỉ tiêu như sau:

1. Diệntích những loại đất phân bổ trong năm kế hoạch:

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

Tổng diện tích s tự nhiên

49.379,71

1

Đất nông nghiệp

NNP

39.404,87

1.1

Đất trồng lúa

LUA

1.185,84

Trong đó: Đất chăm trồng lúa nước

LUC

552,67

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

2.839,08

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

3.265,61

1.4

Đất rừng chống hộ

RPH

8.689,28

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX

22.302,82

Trong đó: Đất rừng chế tạo là rừng từ nhiên

RSN

1.578,06

1.6

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS

895,99

1.7

Đất có tác dụng muối

LMU

124,83

1.8

Đất nntt khác

NKH

101,42

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

6.658,01

2.1

Đất quốc phòng

CQP

267,30

2.2

Đất an ninh

CAN

5,39

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

186,91

2.4

Đất mến mại, dịch vụ

TMD

361,63

2.5

Đất cửa hàng sản xuất phi nông nghiệp

SKC

64,08

2.6

Đất cho chuyển động khoáng sản

SKS

12,97

2.7

Đất chế tạo VLXD, làm đồ gốm

SKX

374,68

2.8

Đất cách tân và phát triển hạ tầng cấp cho quốc gia, cung cấp tỉnh, cung cấp huyện, cấp cho xã:

DHT

2.099,95

-

Đất giao thông

DGT

1.281,17

-

Đất thuỷ lợi

DTL

369,82

-

Đất cửa hàng văn hóa

DVH

5,39

-

Đất cửa hàng y tế

DYT

4,25

-

Đất cơ sở giáo dục và đào tạo - đào tạo

DGD

50,60

-

Đất cơ sở thể dục - thể thao

DTT

11,11

-

Đất công trình năng lượng

DNL

149,42

-

Đất công trình xây dựng bưu thiết yếu viễn, thông

DBV

1,30

-

Đất gồm di tích lịch sử vẻ vang - văn hóa

DDT

0,33

-

Đất bãi thải, giải pháp xử lý chất thải

DRA

16,27

-

Đất cửa hàng tôn giáo

TON

18,68

-

Đất làm nghĩa trang, đơn vị tang lễ

NTD

180,30

-

Đất cơ sở phân tích khoa học

DKH

1,56

-

Đất cơ sở thương mại & dịch vụ về thôn hội

DXH

0,09

-

Đất chợ

DCH

9,66

2.9

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

5,82

2.10

Đất quần thể vui chơi, giải trí công cộng

DKV

30,03

2.11

Đất nghỉ ngơi tại nông thôn

ONT

493,71

2.12

Đất sinh hoạt tại đô thị

ODT

185,64

2.13

Đất xây cất trụ sở cơ quan

TSC

8,75

2.14

Đất desgin trụ sở của tổ chức triển khai sự nghiệp

DTS

2,65

2.15

Đất cửa hàng tín ngưỡng

TIN

9,22

2.16

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

503,26

2.17

Đất có mặt nước chăm dùng

MNC

2.038,23

2.18

Đất phi nông nghiệp & trồng trọt khác

PNK

7,79

3

Đất không sử dụng

CSD

3.316,83

(Cụthể theo Biểu 01 lắp kèm)

2. Kế hoạchthu hồi các loại đất:

STT

Chỉ tiêu áp dụng đất

Tổng diện tích (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

Tổng cộng

870,65

1

Đất nông nghiệp

NNP

804,75

1.1

Đất trồng lúa

LUA

48,90

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

28,85

1.2

Đất trồng cây thường niên khác

HNK

109,37

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

124,59

1.4

Đất rừng chống hộ

RPH

7,50

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX

502,54

1.6

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS

11,85

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

65,90

2.1

Đất cải cách và phát triển hạ tầng

DHT

6,25

2.2

Đất cửa hàng tôn giáo

TON

0,40

2.3

Đất làm cho nghĩa trang, nghĩa địa, công ty tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

2,18

2.4

Đất sống tại nông thôn

ONT

14,17

2.5

Đất sinh sống tại đô thị

ODT

2,99

2.6

Đất xây đắp trụ sở cơ quan

TSC

0,07

2.7

Đất sản xuất trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

0,11

2.8

Đất đại lý tín ngưỡng

TIN

0,19

2.9

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

19,14

2.10

Đất có mặt nước chăm dùng

MNC

20,40

(Cụ thể theo Biểu 02 đínhkèm)

3. Kế hoạchchuyển mục đích sử dụng đất:

STT

Chỉ tiêu thực hiện đất

Tổng diện tích (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

Tổng cộng

1.229,40

1

Đất nntt chuyển thanh lịch phi nông nghiệp

NNP/PNN

1.217,40

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

50,95

Trong đó: Đất chăm trồng lúa nước

LUC/PNN

29,33

1.2

Đất trồng cây thường niên khác

HNK/PNN

184,13

1.3

Đất trồng cây thọ năm

CLN/PNN

153,99

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

7,50

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

808,88

1.6

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS/PNN

11,95

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội cỗ đất nông nghiệp

11,21

2.1

Đất trồng lúa gửi sang khu đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

0,36

2.2

Đất rừng phân phối chuyển thanh lịch đất tiếp tế nông nghiệp

RSX/NKR

10,85

3

Đất phi nông nghiệp không phải là khu đất ở gửi sang khu đất ở

PKO/OCT

0,79

(Cụ thể theo Biểu 03 đínhkèm)

4. Kế hoạchđưa khu đất chưa áp dụng vào sử dụng:

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

Tổng cộng

175,83

1

Đất nông nghiệp

NNP

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

175,83

2.1

Đất yêu đương mại, dịch vụ

TMD

79,37

2.2

Đất các đại lý sản xuất phi nông nghiệp

SKC

2,10

2.3

Đất cải tiến và phát triển hạ tầng

DHT

43,16

2.4

Đất ngơi nghỉ tại nông thôn

ONT

33,00

2.5

Đất sinh hoạt tại đô thị

ODT

13,80

2.6

Đất quần thể vui chơi, giải trí công cộng

DKV

4,40

(Cụ thể theo Biểu 04 đínhkèm)

5.Vị trí, diện tích các khoanh vùng đất đề xuất thu hồi, chuyểnmục đích thực hiện đất: Được xác định theo bạn dạng đồ Kế hoạch thực hiện đất năm 2022,tỷ lệ 1/25.000; những nội dung cụ thể theo report thuyết minh Kế hoạch thực hiện đấtnăm 2022 của thị xóm Sông Cầu.

Điều 2. Tổchức thực hiện:

1. Ubnd thị thôn Sông Cầu:

- Tổ chức thực hiện kế hoạch sửdụng đất, ra mắt công khai kế hoạch áp dụng đất theo như đúng quy định.

- tiến hành thu hồi đất, giao đất,cho mướn đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất theo như đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụngđất được chăm nom và quy định luật pháp đất đai. ủy ban nhân dân thị làng Sông ước xem xét, quyếtđịnh câu hỏi chuyển mục đích sử dụng đất của những hộ gia đình, cá nhân phải đảm bảophù phù hợp với nhu cầu áp dụng đất, quy hoạch thực hiện đất theo điều khoản của phápluật, thẩm quyền được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và phụ trách trướcpháp lao lý về câu chữ này.

- tăng cường công tác tuyêntruyền quy định đất đai để tín đồ dân cố gắng vững những quy định của pháp luật, sử dụngđất đúng mục đích, máu kiệm, có hiệu quả, bảo đảm an toàn môi trường và cách tân và phát triển bềnvững, phù hợp kế hoạch sử dụng đất đã có phê duyệt.

- cai quản sử dụng khu đất theo đúngquy hoạch, kế hoạch thực hiện đất, độc nhất là quanh vùng sẽ thu hồi, chuyển mục tiêu sửdụng đất; tổ chức triển khai quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất; bức tốc côngtác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, áp dụng đất đai theo Kế hoạch áp dụng đấtnhằm ngăn chặn kịp thời và giải pháp xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụngđất theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan gồm thẩm quyền xử lý theo quy địnhcủa pháp luật.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Skills 2 Unit 9 Lớp 8 Natural Disasters

- Định kỳ sản phẩm năm, gồm báo cáo,đánh giá công dụng thực hiện nay kế hoạch áp dụng đất cho ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Theo dõi, đôn đốc ubnd thị xãSông mong trong việc tổ chức triển khai thực hiện; chào làng công khai kế hoạch áp dụng đấttheo đúng quy định.

- Tham mưu triển khai thu hồi đất,giao đất, dịch vụ thuê mướn đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất theo đúng Kế hoạch sử dụngđất được duyệt.

- tăng cường công tác thanhtra, kiểm tra bài toán quản lý, thực hiện đất đai theo Kế hoạch thực hiện đất nhằm mục đích ngănchặn kịp thời và giải pháp xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm luật kế hoạch thực hiện đất theothẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan gồm thẩm quyền giải quyết và xử lý theo dụng cụ củapháp luật.

- Định kỳ hàng năm, tổng hợp,báo cáo, đánh giá hiệu quả thực hiện tại kế hoạch sử dụng đất của cấp cho huyện cho UBNDtỉnh.

Điều 3.

Xem thêm: Mẫu 08-Mst Tờ Khai Điều Chỉnh Đăng Ký Thuế

Chánh Văn phòng ubnd tỉnh; người có quyền lực cao Sở tài nguyên vàMôi trường, quản trị UBND thị thôn Sông ước và Thủ trưởng các cơ quan lại liên quanchịu nhiệm vụ thi hành quyết định này tính từ lúc ngày ký./.

khu vực nhận: - Như Điều 3; - các Bộ: TNMT, NNPTNT, KHĐT (b/c); - TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c); - các sở, ban, ngành tỉnh; - cỗ CHQS tỉnh, Công an tỉnh; - CT, các PCT ủy ban nhân dân tỉnh; - các PCVP ủy ban nhân dân tỉnh; - Lưu: VT, Phg, Cg 22.02.40