Trong trương trình bản tính thanh công thức cho biết

     
" class="title-header">Trong lịch trình bảng tính, thanh cách làm cho biết: A. địa chỉ cửa hàng của ô được chọn. B. Khối ô được chọn.
*

40 điểm

htdt08


Trong công tác bảng tính, thanh công thức cho biết:A. địa chỉ cửa hàng của ô được chọn.B. Khối ô được chọn.C. Hàng hoặc cột được chọn.D. Dữ liệu hoặc cách làm của ô được chọn.
*

Trong chương trình bảng tính, thanh công thức cho thấy thêm nội dung (dữ liệu hoặc công thức) của ô được chọn.Đáp án: D