Update Danh sách 29 Khách Hàng May Mắn Đấu Giá thành công Tháng 9/2019

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐẦU GIÁ
STT FACEBOOK LINK DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ
1 Song Tử https://www.facebook.com/profile.php?id=100010136643869 Cắt mí mắt
2 Mắt Ma https://www.facebook.com/thinh.hathi.39?hc_location=ufi Độn Cằm
3 Nguyen Ha https://www.facebook.com/profile.php?id=100034310506218 Nâng mũi bọc sụn
4 Nguyeễn Thanh Thúy https://www.facebook.com/thuy.nguyengreen.9 Nâng mũi siêu cấu trúc
5 Trần Thị Ngọc Huyền https://www.facebook.com/profile.php?id=100010726775767&hc_location=ufi Nâng mũi bán cấu trúc
6 Chelly Pham https://www.facebook.com/chelly.pham?hc_location=ufi Cắt mí plasma
7 Lê Hảo https://www.facebook.com/hao.le.9028?hc_location=ufi Nâng mũi siêu cấu trúc
8 Hang Le https://www.facebook.com/profile.php?id=100003684597135&hc_location=ufi Nâng mũi bán cấu trúc
9 Kim Ngân https://www.facebook.com/profile.php?id=100036028386423&hc_location=ufi Nâng ngực nano chip
10 Mụi Mụi https://www.facebook.com/pe.ngoc.355?hc_location=ufi Nâng mũi siêu cấu trúc
11 Trần Ngọc Huyền https://www.facebook.com/tranngochuyen1993?hc_location=ufi Nâng mũi siêu cấu trúc
12 Trang Đào https://www.facebook.com/trang.dao.505523?hc_location=ufi Nâng mũi bán cấu trúc
13 Traần Hạnh https://www.facebook.com/profile.php?id=100029989050604&hc_location=ufi độn Cằm
14 Kimly Le https://www.facebook.com/kimly.le.7545?hc_location=ufi Nâng mũi bọc sụn
15 Khanh Nguyen https://www.facebook.com/kieu.nguyen.146069 Độn cằm sugiform
16 Hang Thanh https://www.facebook.com/mathanhhang112?hc_location=ufi Nâng mũi bán cấu trúc
17 Nhật https://www.facebook.com/profile.php?id=100027777223896&fref=ufi&rc=p Nâng mũi siêu cấu trúc
18 Huỳnh Ngọc Tú https://www.facebook.com/tungoc.huynh.5?hc_location=ufi Nâng mũi siêu cấu trúc
19 Anh Lê Minh https://www.facebook.com/profile.php?id=100010140826078&hc_location=ufi Nâng mũi bán cấu trúc
20 Moon Bé https://www.facebook.com/profile.php?id=100008391244740&hc_location=ufi Nâng mũi siêu cấu trúc
21 Thục Uyên https://www.facebook.com/ngouyen.232?hc_location=ufi Cắt mí mắt
22 Ka Nguyễn https://www.facebook.com/ka.nguyen.94849?hc_location=ufi Nâng mũi bán cấu trúc
23 Túc Sôri https://www.facebook.com/osonson.osonson?hc_location=ufi Nâng mũi bọc sụn
24 Văn Thị Diệu https://www.facebook.com/van.thidieu?hc_location=ufi Nâng mũi bán cấu trúc
25 Lê Phương https://www.facebook.com/profile.php?id=100034693449429&hc_location=ufi Nâng mũi bọc sụn
26 Khanh Nguyen https://www.facebook.com/kieu.nguyen.146069 Nâng mũi siêu cấu trúc
27 Cristy Ngô https://www.facebook.com/profile.php?id=100037385719764&hc_location=ufi Độn cằm
28 Tippy Pham https://www.facebook.com/trancy.vn?hc_location=ufi Nâng mũi siêu cấu trúc
29 Ngọc Thỏ https://www.facebook.com/tranngoc195?fref=ufi&rc=p Nâng mũi bán cấu trúc
0966.669.303