Xóa màn hình c++

  -  
Trần Hán Huy – vienthammytuanlinh.vn

2 giải pháp này cũng gần tương tự với lệnh clrscr vào turbo CỞ đây tất cả 2 cách:

Cách 1 : dùng 1 hàm vào C++

1/ chức năng :

xóa không còn màn hình.

2/Thư viện kèm theo:

stdlib.h hoặc windows.h

3/ khuyết điểmNếu bạn thực hiện hàm màu trong VC. Thì sau khi thực hiện nay lệnh này, cả screen sẽ tất cả màu nền trùng với dòng hàm nền mà các bạn gọi trước đó.VD:Trình tự điện thoại tư vấn như sau:– hàm màu gồm nền xanh– hàm system(“cls”);kết quả là cả màn hình có nền màu sắc xanh, chưa phải nền màu black như thuở đầu nữa

4/ Code

#include "stdlib.h"void main()system("cls");Cách 2 : lập trình 1 hàm thực hiện việc này bằng phương pháp dùng các hàm console

1/ chức năng :

xóa hết màn hình.

2/Thư viện kèm theo:

windows.h

3/ khuyết điểm

Hàm hơi dài, nặng nề nhớ

4/ code hàm

void cls( )HANDLE hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);COORD coordScreen = 0, 0 ; /* here"s where we"ll trang chủ thecursor */DWORD cCharsWritten;CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbi; /* lớn get buffer info */DWORD dwConSize; /* number of character cells in the current buffer *//* get the number of character cells in the current buffer */GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );/* fill the entire screen with blanks */FillConsoleOutputCharacter( hConsole, (TCHAR) " ",dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );/* get the current text attribute */GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );/* now mix the buffer"s attributes accordingly */FillConsoleOutputAttribute( hConsole, csbi.wAttributes, dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );/* put the cursor at (0, 0) */SetConsoleCursorPosition( hConsole, coordScreen );return;5/ code demo hoàn chỉnh

#include void cls( )HANDLE hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);COORD coordScreen = 0, 0 ; /* here"s where we"ll trang chủ thecursor */DWORD cCharsWritten;CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbi; /* to get buffer info */DWORD dwConSize; /* number of character cells in the current buffer *//* get the number of character cells in the current buffer */GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );/* fill the entire screen with blanks */FillConsoleOutputCharacter( hConsole, (TCHAR) " ",dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );/* get the current text attribute */GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );/* now mix the buffer"s attributes accordingly */FillConsoleOutputAttribute( hConsole, csbi.wAttributes, dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );/* put the cursor at (0, 0) */SetConsoleCursorPosition( hConsole, coordScreen );return;void main()printf("Chao mung ban den voi vienthammytuanlinh.vn");cls();